WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

 1. Przez uzyskanie statusu PS rozumie się informację o pozytywnym wyniku weryfikacji cech PS.
 2. Podmioty ekonomii społecznej, które chcą poddać się weryfikacji spełniania cech PS zwracają się z wnioskiem do właściwego terytorialnie dla siedziby PES Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 3. PES, które są uczestnikami projektu realizowanego przez OWES nie muszą zwracać się z wnioskiem i są weryfikowane obligatoryjnie w następujących przypadkach:
 4. przed udzieleniem wsparcia finansowego przez OWES na utworzenie miejsc pracy w istniejących PS,
 5. przed udzieleniem wsparcia np. w zakresie usług biznesowych, tworzenia klastrów czy franczyz PS, w zakresie szkoleń dla PS, itp., jeśli warunkiem udzielenia wsparcia jest posiadania statusu PS,
 6. po zakończeniu przekształcania PES w PS, czyli najpóźniej w momencie zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej,
 7. po zakończeniu udzielania wsparcia pomostowego w formie finansowej nowoutworzonemu PS.

  OWES weryfikuje cechy PS w oparciu o dokumenty potwierdzające występowanie cech PS, zgodnie z tabelą weryfikacji statusu PS (lista sprawdzająca) oraz na podstawie swojej wiedzy nt. danego PES i jego działalności.
  Okres obowiązywania statusu PES wynosi 18 miesięcy. PES może wystąpić o przedłużenie statusu na kolejne 18 miesięcy – wówczas jest poddawany ponownie procedurze weryfikacji statusu PS.

  PES może utracić status PS przed upływem 18 miesięcy, jeżeli nie będzie spełniał co najmniej jednej z cech PS lub po powzięciu przez OWES informacji o przesłankach związanych z możliwością utraty statusu PS. Podmiot ma maksymalnie 3 miesiące na odzyskanie cech PS. Po tym terminie poddawany jest weryfikacji cech PS. Jeżeli weryfikacja zakończy się wynikiem negatywnym, PES traci status PS i możliwość korzystania z przywilejów przysługujących PS oraz jest wykreślany z listy PS prowadzonej przez ROPS.

  Szczegóły przyznawania statusu PS reguluje Regulamin przyznawania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego

  Załączniki do Regulaminu:

Załącznik 1 Wniosek o nadanie statusu PS

Załącznik 2 Lista sprawdzająca

Załącznik nr 3 Wykaz PS

Załącznik 4 Informacja o przyznaniu/nieprzyznaniu statusu PS

Załącznik 5 Potwierdzenie nadania statusu PS