SZKOLENIA

Tematyka szkoleniowa Świętokrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej:

  1. powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
  3. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, poszukiwanie i wdrażanie innowacji zarządzanie finansowe (z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych mechanizmów), zarządzanie zasobami ludzkimi,
  4. aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych, ustawa Prawo zamówień publicznych z wyszczególnieniem klauzul społecznych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
  5. tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
  6. budowanie powiązań kooperacyjnych,
  7. restrukturyzacja działalności,
  8. lokalne strategie, ciała doradczo – konsultacyjne i rady działalności,
  9. zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
  10. umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.