DOTACJE

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej organizuje wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym poprzez udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej może udzielać dotacji bezzwrotnych na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy,
  • tworzenie nowych miejsc pracy10 w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
  • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy11.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu.

Operator wsparcia finansowego przyznając dotację zapewnia usługi towarzyszące adekwatne do potrzeb osób w przedsiębiorstwie społecznym i samego przedsiębiorstwa społecznego polegających na:

  1. nabywaniu i podnoszeniu wiedzy i umiejętności koniecznych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem różnorodnych form jak: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.,
  2. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
  3. pomocy w uzyskaniu stabilności finansowej poprzez oferowanie wsparcia pomostowego kierowanego wyłącznie do nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych.

Aktualne nabory są ogłaszane na stronie internetowej www.sowes.pl w zakładce Aktualności