WSPARCIE

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje wsparcie:

Animacja

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

– tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,

– zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES, w tym w zakresie realizacji usług społecznych.

– zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji (w tym JST) i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług przy zastosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m. in. w następujących formach:

– spotkań animacyjnych – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub subregionów, regionów,

– diagnozy środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,

– budowania partnerstw rozwojowych – formalne ustalenie zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS,

– dialogu obywatelskiego – w tym konsultacje społeczne obejmujące także sektor biznesu,

– współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym. Współpraca ta może obejmować przede wszystkim: wsparcie w przygotowywaniu diagnozy potencjału i potrzeb PES/ES z danego terenu, w tym w zakresie realizacji usług społecznych.

Doradztwo ogólne

Pomoc w zakładaniu i rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej między innymi:

• formalności związane z zakładaniem , rejestracją i prowadzeniem PES i PS

• konsultacje wniosków o dofinansowania

• udzielanie informacji nt. pozyskiwania środków na działalność podmiotów

Doradztwo biznesowe

• doradztwo dla PES w zakresie ekonomizacji (podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności , podjęcie działalności gospodarczej )

• doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie rozwoju, w tym pozyskania środków na nowe miejsca pracy

• pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu koncepcji biznesowych (w tym wsparcie dot. opracowanie biznes planów)

• wsparcie w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania

• kompleksowa usługa wsparcia doradczego dla grup inicjatywnych/podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) polegająca w szczególności na: pomocy w diagnozie potrzeb klienta

Doradztwo reintegracyjne:

obejmują w szczególności działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego,  podnoszenia kompetencji zawodowych, budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,

Usługi specjalistyczne:

  • księgowe
  • prawne
  • marketingowe
  • reintegracyjne

W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt z Zespołem ŚOWES

W latach 2019-2023 wsparliśmy utworzenie 122 miejsc pracy. Szczegółowe informacje znajdują się w linku DOTACJE – NABORY

Zasady udzielania dotacji znajdują się w linku DOTACJE – DOKUMENTY