Rekomendacje MRPiPS dot. sporządzania listy przedsiębiorstw społecznych (PS)

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 9 stycznia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w załączeniu rekomendacje MRPiPS. Mamy nadzieję, iż niniejsze rekomendacje będę Państwu pomocne przy tworzeniu listy PS.

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy