Ogłoszenie o terminie III naboru biznesplanów

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna III nabór Biznesplanów do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowisk pracy w nowo powstałych, istniejących wcześniej przedsiębiorstw społecznych lub przekształcających się podmiotów ekonomii społecznej
w przedsiębiorstwa społeczne.

Planowana liczba miejsc pracy do utworzenia:

  • Minimum 4 miejsca pracy w nowo powstałych Przedsiębiorstwach Społecznych
  • 42 miejsca pracy w istniejących wcześniej przedsiębiorstw społecznych lub przekształcających się podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwa społeczne.

Termin naboru upływa 13 marca 2018r. o godz. 15:00.

Poniżej załączamy Regulamin oraz niezbędne załączniki.

Tylko tyle dzieli Was od otrzymania dotacji. To czas, aby aktywnie rozwijać Ekonomię Społeczną.

Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy

Załącznik nr 1. Biznesplan

Załącznik nr 2. KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU

Załącznik nr 3. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU

Załącznik nr 4. UMOWA NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W NOWYCH  PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH LUB W  ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ZGODNA Z REGUŁAMI POMOCY DE MINIMIS

Załącznik nr 5. Wniosek o przyznanie  wsparcia pomostowego w ramach dotacji przekazywanych z projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

Załącznik nr 6. UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 7. Zestawienie poniesionych wydatków

Załącznik nr 8. Oświadczenie Uczestnika Projektu o statusie na rynku pracy

Załącznik nr 9. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 10_2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Załącznik nr 10_3. ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

Załącznik nr 11. OŚWIADCZENIE NOWOUTWORZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Załącznik nr 12. OŚWIADCZENIE ISTNIEJĄCYCH WCZEŚNIEJ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH LUB PRZEKSZTAŁCAJĄCYCH SIĘ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

Załącznik nr 13. Lista sprawdzająca do weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 14. ZAPISY DO STATUTU PS

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy