OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

łŚwiętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór Biznesplanów do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej.

Biznesplany przyjmowane będą przez 30 dni do 29 maja 2017 do godziny 15:00. Jako datę złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Organizatora.

Tylko tyle dzieli Was od otrzymania dotacji. To czas, aby aktywnie rozwijać Ekonomię Społeczną. Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać poniżej.

POBIERZ DOKUMENTY

  1. Zał 01. Biznesplan.doc
  2. Zał 02. Karta oceny formalnej biznesplanu.doc
  3. Zał 03. Karta oceny merytorycznej biznesplanu.doc
  4. Zał 04. Wzór umowy o przyznanie środków finansowych.doc
  5. Zał 05. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.doc
  6. Zał 06. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.doc
  7. Zał 07. Zestawienie poniesionych wydatków.doc
  8. Zał 08. Oświadczenie o statusie na rynku pracy.doc
  9. 28.04.2017 Regulamin Wsparcia finansowego. pdf

Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mamy w planach cykliczne nabory. Mamy do dyspozycji środki na stworzenie kilkudziesięciu stanowisk pracy do zagospodarowania w organizacjach pozarządowych. Po zamknięciu obecnego naboru kolejny zostanie uruchomiony w odstępie ok 1 miesiąca.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 41 378 70 09, 784-501-271 lub pocztą elektroniczną na adres: .
Osoby do kontaktu: Katarzyna Kozłowska (Kierownik OWES).

Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy