Nabory nr 05 i 06 pomysłów biznesowych na tworzenie miejsc pracy na terenie powiatów: buski, pińczowski, kazimierski oraz staszowski, opatowski, sandomierski

  • Post category:Aktualności

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej.

Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Kieleckiej (lider projektu Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej).

           Nabór 05: dotyczy podmiotów z terenu powiatów: buski, pińczowski, kazimierski

           Nabór 06: dotyczy podmiotów z terenu powiatów: staszowski, opatowski, sandomierski

Nabory prowadzone w trybie pełnym.

Termin rozpoczęcia naborów: 25.09.2020r.

UWAGA Termin zakończenia naborów ulega wydłużeniu do 30.10.2020r., godz.15.00. 

AKTUALNA DOKUMENTACJA KONKURSOWA : link

UWAGA: w związku z koniecznością zapewnienia maksymalnej ostrożności w czasie zagrożenia epidemiologicznego warunkiem niezbędnym jest przesłanie dokumentów w formie skanów (pdf) oraz przesłanie oryginałów papierowych pocztą tradycyjną (liczy się data stempla) na podane poniżej adresy:

Skany proszę przesyłać na adres mailowy: 

Wersje papierowe proszę przesyłać/dostarczyć na adres:

Caritas Diecezji Kieleckiej,

Biuro terenowe SOWES ,

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

Proszę o dopisanie na kopercie: SOWES – nabór biznesplanów nr 05 lub 06 (– w zależności którego naboru dotyczy dokumentacja).

UWAGA: dopuszczamy możliwość dostarczenia dokumentacji osobiście na wskazany wyżej adres w terminie obowiązującym w naborze z zachowaniem wymaganych środków ostrożności – dezynfekcja, maseczka, dystans. Biuro jest wyposażone w dezynfektor do rąk i oznakowane odnośnie wymaganych zabezpieczeń, których należy przestrzegać.