DOTACJE

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej organizuje wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatów Województwa Świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej poprzez udzielanie dotacji na:

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy,
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
 3. wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu, składanych w odpowiedzi na ogłoszone nabory (LINKI DO NABORÓW AKTUALNYCH I ZAKOŃCZONYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY).

UWAGA – WSPIERAMY TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, TO JEST PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

Zgodnie z definicją podmiotów ekonomii społecznej wprowadzonych do działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” – w ramach projektu obowiązuje wersja tego dokumentu z 9 stycznia 2018.

Automatycznie jako przedsiębiorstwo społeczne traktowane są spółdzielnie socjalne – dotyczy to zarówno spółdzielni utworzonych przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Taka regulacja wynika z faktu, że opisane poniżej warunki uznania podmiotu ekonomii społecznej za przedsiębiorstwo społeczne, są zbieżne z warunkami, jakie powinna spełniać każda spółdzielnia socjalna na podstawie przepisów ustawy. Spółdzielnia socjalna automatycznie może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, pod warunkiem, że spełnia wymagania odnośnie minimalnego poziomu zatrudnienia oraz wymaganej struktury osób zatrudnionych.

W przypadku podmiotów innych niż spółdzielnie socjalne, posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wymaga zbadania. Status przedsiębiorstwa społecznego będzie mógł uzyskać podmiot, który spełni łącznie następujące warunki:

WARUNEK 1Przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

a) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

 • zatrudnienie co najmniej 50%:
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
  • osób bezrobotnych, lub
  • absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
  • osób ubogich pracujących, lub
  • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
  • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich

albo

 • zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

b) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt a, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie  co najmniej 20%.

WARUNEK 2:Przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.

WARUNEK 3Przedsiębiorstwo społeczne jest zarządzane na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim.

WARUNEK 4Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WARUNEK 5Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w warunku 1.

UWAGA: na dzień podpisania umowy wsparcia dotacyjnego Organizator sprawdza spełnienie statusu pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach tworzonego/przekształcanego podmiotu społecznego.

UWAGA: Przedsiębiorstwo społeczne, które uzyska wsparcie finansowe w ramach projektu, zobowiązane jest do:

 1. utrzymania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego przez cały okres trwałości miejsc pracy, t.j.: 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy oraz równocześnie 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie. W tym okresie stanowisko pracy nie może zostać zlikwidowane, a zakończenie zatrudnienia osoby może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. W przypadku zmiany Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, Beneficjent pomocy jest zobowiązany do jak najszybszego znalezienia kolejnego pracownika. Okres pomiędzy ustaniem zatrudnienia jednego Pracownika Przedsiębiorstwa Społecznego a zatrudnieniem kolejnego co do zasady nie powinien przekroczyć 30 dni. Jeśli termin ten jest zachowany, miejsce pracy traktowane będzie jako istniejące nieprzerwanie, i nie będzie powodować wydłużenia trwałości miejsc pracy. Okres, w którym stanowisko pracy nie było obsadzone, wydłuża okres trwałości tego miejsca pracy, obowiązujący Beneficjenta Pomocy.
 2. nieprzekształcenia przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia finansowego w ramach projektu w podmiot gospodarczy, niespełniający definicji Podmiotu Ekonomii Społecznej.
 3. w przypadku, gdy podmiot zostanie zlikwidowany, majątek zakupiony z dotacji musi zostać przeznaczony na wsparcie innego Przedsiębiorstwa Społecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej – dotyczy to sytuacji, gdy w okresie 3 lat od zakończenia wsparcia finansowego w ramach projektu podmiot zostaje zlikwidowany.

NIEDOTRZYMANIE  WW. WARUNKÓW GROZI ZWROTEM DOTACJI WRAZ Z ODSETKAMI KARNYMI.

UWAGA: Warunkiem udzielenia wsparcia dotacyjnego na utworzenie miejsca pracy oraz  wsparcia pomostowego jest zatrudnienie Pracownika przedsiębiorstwa społecznego u Beneficjenta pomocy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę na minimalny wymiar  ½ etatu

Dotacja nie może być udzielona na działalność wykluczoną z pomocy de minimis.

AKTUALNE DOKUMENTY KONKURSOWE:

Regulamin wsparcia dotacyjnego wersja02 od dn.01.01.2021

Załącznik-nr-6_Wniosek-o-przyznanie-środków-finansowych

Załącznik nr 7_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik-nr-8_Umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego

Załącznik-nr-9_Umowa-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego-CDK v15012021

Załącznik nr 10_Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 11_Aneks do umowy o przedłużone wsparcie pomostowe

Załącznik nr 12_Rozliczenie-wydatków-wsparcie-pomostowe

Zalacznik-nr-13-Oswiadczenie-o-wzroscie-liczby-miejsc-pracy v18022021

Zalacznik-nr-14-oswiadczenie-pracownika-Przedsiebiorstwa-Spolecznego v19092021

Wzór weksla

Wzór deklaracji wekslowej

Formularz o pomocy de minimis

Uwaga! od 01.01.2021 obowiązują:  Wzór zaświadczenia ZUS obow od 01012021     /    Wzór druku US-7 – przykład dot zmiany od 01012021

UWAGA: Grupom Inicjatywnym*) zainteresowanym założeniem Przedsiębiorstwa Społecznego udzielamy wsparcia doradczego na każdym etapie: od pomysłu, dobrania najkorzystniejszej formy prawnej, poprzez pomoc merytoryczną przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz otrzymanie i rozliczenie dotacji, a także w okresie trwałości przedsięwzięcia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi Kluczowymi Doradcami Ogólnymi.

*) Grupa inicjatywna – sformalizowana lub niesformalizowana grupa osób i/lub podmiotów, zainteresowana utworzeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej, a w szczególności Przedsiębiorstwa Społecznego z wykorzystaniem wsparcia dotacyjnego dostępnego w ramach Projektu. Grupa inicjatywna może składać się zarówno z osób prawnych, jak i osób fizycznych. Wymagane jest jednak, aby w skład grupy inicjatywnej wchodziły co najmniej 2 osoby fizyczne i/lub osoby prawne. Jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna nie stanowi grupy inicjatywnej w rozumieniu zapisów regulaminu.

Informacja SOWES o kryterium strategicznym w zakresie kluczowych sfer rozwojowych

 

ARCHIWUM DOKUMENTÓW:

Regulamin wsparcia dotacyjnego v01