Nabór wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 14 czerwca 2023 r. do 30 czerwca  2023 r. do godz. 12.00  trwa nabór wniosków w ramach Programu. Wnioski  należy składać za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej https://ppluss.mrips.gov.pl/.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać:

– przedsiębiorstwa społeczne  – posiadające status PS.

– PES, które zobowiążą się do uzyskania statusu PS. W przypadku, w którym wniosek takiego podmiotu zostanie zatwierdzony, umowa o wsparcie działalności PES, zostanie zawarta po uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego.

– podmioty, o których mowa w pkt 1 i 2 uprawnione do korzystania z pomocy de minimis, które nie przekroczyły dopuszczalnego progu tej pomocy, o którym mowa w  X pkt 5.

Podmioty uprawnione, skorzystać będą mogły z trzech instrumentów wsparcia:

Wsparcie zatrudnienia. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.

Warunki uzyskania wsparcia:

 1. Maksymalna wartość dofinansowania:
 • nie przekracza 1200 zł na jednego pracownika miesięcznie oraz
 • nie może być wyższa niż rzeczywisty koszt składowych wynagrodzenia, o których mowa rozdziale X pkt 8,
 1. Dofinansowanie może zostać przyznane zarówno na pokrycie kosztów wynagrodzenia poniesionych przed zawarciem umowy o wsparcie działalności PES (refundacja) jak i na pokrycie kosztów wynagrodzenia poniesionych po zawarciu tej umowy. Szczegółowy okres, na który można uzyskać finansowanie określono w rozdziale X pkt 7,
 2. Dofinansowanie może zostać przyznane na wynagrodzenia ponoszone w związku z zatrudnieniem nie więcej niż 5 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy,
 3. W przypadku dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zagrożonego wykluczeniem społecznym, konieczne jest opracowanie i realizacja indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ustawy o ekonomii społecznej.

Wsparcie bieżące. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych kosztów stałych np.: zarządzania, promocji, obsługi prawnej i księgowej.

Warunki  uzyskania wsparcia:

 1. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych na pokrycie stałych kosztów administracyjnych takich jak w szczególności koszty:
 • obsługi księgowej, lub
 • obsługi prawnej, lub
 • promocji, lub
 • utrzymania i wyposażenia biura lub innych pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności, koszty mediów,
 1. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50 tys. zł,
 2. W ramach tego instrumentu nie można finansować wydatków, na które udzielono wsparcia w ramach instrumentu, o którym mowa w pkt 1.

Wsparcie reintegracji. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warunki  uzyskania wsparcia:

 1. Maksymalna wartość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 12 tys. zł, a maksymalna wartość dofinansowania, którą uzyskać może podmiot uprawniony wynosi nie więcej niż 36 tys. zł,
 2. Dla każdego pracownika, którego proces reintegracji będzie wspierany w ramach programu, konieczne jest sporządzenie indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ustawy o ekonomii społecznej,
 3. Dofinansowane działania reintegracyjne muszą wynikać z diagnozy potrzeb osoby objętej indywidualnym planem reintegracyjnym,
 4. Podmiot uprawniony może objąć działaniami reintegracyjnymi dowolną liczbę pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym pod warunkiem zachowania zasad, o których mowa w lit. a-c.

Więcej informacji: LINK