Świętokrzyska aktywizacja – zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, w ramach którego można skorzystać ze wsparcia:

– indywidualne wsparcie doradcze z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania;
– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
– szkolenia i kursy zawodowe;
– 3-miesięczne staże zawodowe na stanowisku zgodnym z odbytym szkoleniem.

Projekt skierowany jest do osób spełniających kryteria:

– powyżej 29 roku życia;
– bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo;
– zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego;
– znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– powyżej 50 roku życia lub
– z niepełnosprawnościami lub
– długotrwale bezrobotne lub
– z niskimi kwalifikacjami lub
– sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz
powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

a w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 oraz osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w
ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020.

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.swietokrzyskaaktywizacja.pl  oraz w Biurze projektu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Aktywizacja”
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce
tel.: 887-788-050
e-mail:

Zapraszamy do udziału !