Gmina Końskie wśród gmin wybranych do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”.

Celem Programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Tym samym Program wsparcia adresowany jest do gmin, które planują, aktualizują lub wdrażają Gminny Program Rewitalizacji.

Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania będącego częścią projektu „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”, realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Wśród wybranych gmin jest jedna gmina świętokrzyska (Końskie).