DOTACJE

Logo Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego , flaga Rzeczpospolita Polska, logo Dofinansowane przez Unię Europejską, logo Województwo Świętokrzyskie

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera rozwój ekonomii społecznej oraz organizuje wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu 8 powiatów Województwa Świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych poprzez udzielanie dotacji na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz reintegrację społeczno-zawodową osób zatrudnionych na nowych miejscach pracy.

Działania realizowane w ramach Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są  dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie 09.02 Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej.

NABÓR nr 1

Informujemy, że rozpoczynamy nabór biznesplanów na nowe miejsca pracy na rok 2024.

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów: od dnia 29 lutego 2024 roku.

Tryb naboru: pełny.

Formuła naboru: otwarta – planowana alokacja obejmuje dotacje na 60 miejsc pracy. Nabór trwa do 31 grudnia 2024 roku lub wyczerpania alokacji. W przypadku wyczerpania alokacji możliwe jest zwiększenie alokacji na rok 2024 (po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego).

Wysokości stawek jednostkowych obowiązujące na ramach Naboru 1:

Wysokość stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy wynosi 31 229,00 zł na jedno nowe miejsce pracy.

Wysokość stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy jest uzależniona od wymiaru etatu tworzonego miejsca pracy i wynosi odpowiednio:
a) 32 400 zł na jedno miejsce pracy – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy;
b) 24 300 zł na jedno miejsce pracy – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy;
c) 16 200 zł na jedno miejsce pracy – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy [w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, minimalny wymiar etatu zostaje obniżony do 1/4 etatu].

Biznesplany wraz z załącznikami [wg wzoru – Załącznik 2] należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: jako skan podpisanych dokumentów lub jako plik pdf zawierający podpisy elektroniczne (kwalifikowalny podpis elektroniczny lub podpis profilem zaufanym). Beneficjenci, którzy nie mają możliwości wykonania i przesłania skanów mogą skorzystać z pomocy Doradców, którzy pomogą w biurach ŚOWES wykonać skany i przesłać dokumenty. Adresy biur i kontakty do doradców znajdują się w zakładce KONTAKT

Pracownicy, o których mowa w podrozdziale 5.2.1 pkt. 3 Regulaminu są objęci wsparciem reintegracyjnym finansowym. Maksymalna kwota finansowego wsparcia reintegracyjnego obowiązującego w ramach naboru 1 wynosi 9747,20zł / osobę . W ramach przyznanego finansowego wsparcia reintegracyjnego Beneficjent może przedstawić do rozliczenia wyłącznie wydatki w kwotach netto.

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

Przedsięwzięcia objęte wsparciem dotacyjnym nie mogą stać w sprzeczności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dlatego Organizator naboru zastosował poniższe kryteria premiujące przedsięwzięcia tych Wnioskodawców, którzy zaplanują rozwiązania mające na celu realizację następujących zasad:

Kryterium premiujące 1: ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU oraz ZASADA NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD

[Planowane przedsięwzięcie nie może być w konflikcie z interesami ochrony środowiska i ładu przestrzennego, równowagi przyrodniczej i przestrzennej, premiowane są przedsięwzięcia uwzględniające zachowanie różnorodności biologicznej, zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego, ochrony obszarów cennych przyrodniczo, ich integralności i spójności. Premiowane przedsięwzięcia zawierające działania na rzecz zmiany postaw i upowszechniania ekologicznych praktyk, np. proces produkcji prowadzący do poprawy środowiska, szkolenia dla pracowników, podejmowanie akcji ekologicznych w ramach wolontariatu pracowniczego, itp.]

Kryterium premiujące 2: ZASADA RÓWNOŚCI KOBIET i MĘŻCZYZN, RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, KONWENCJI O PRAWACH OzN i ZASADA ANTYDYSKRYMINACJI

[Premiowane jest tworzenie miejsc pracy dla kobiet oraz działania na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, np. elastyczne godziny pracy, praca zdalna, organizowanie opieki nad dziećmi, itp. oraz utworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności kobiet z niepełnosprawnością, a także zawierające działania na rzecz dostępności cyfrowej, architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej i przedsięwzięcia wspierające działania antydyskryminacyjne, np. edukacja pracowników, miejsca pracy dla osób dyskryminowanych, itp.]

Za spełnienie każdego z kryterium można otrzymać 5 punktów. Ogółem za spełnienie kryteriów premiujących można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

W naborze obowiązują następujące wzory dokumentów:

SOWES Regulamin wsparcia finansowego OWES

Załącznik 2 – Biznesplan – wzór tryb pełny

Załącznik 3 – Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik 5 – Karta oceny merytorycznej Biznesplan tryb pełny

Załącznik 6 – Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 7 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik do umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 8 – Umowa o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Załącznik 9 – Wzór wniosku rozliczającego wydatki na reintegrację

Załącznik 10 – Formularz pomocy de minimis

Załącznik 11 – Oświadczenie o wzroście liczby miejsc pracy

Dokumenty:

Karta Praw Podstawowych UE

Wytyczne dotyczące Karty praw podstawowych UE