Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: staszowski, opatowski, sandomierski)

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej na terenie następujących trzech powiatów: staszowski, opatowski, sandomierski.

Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Kieleckiej (lider projektu Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej).

UWAGA: pierwotny termin zakończenia naboru (31.03.2020r.) zostaje przedłużony do dnia 15 kwietnia 2020r., godz.11.00. W razie utrzymania stanu zagrożenia epidemiologicznego termin ten może zostać wydłużony.

UWAGA2: w związku z koniecznością zapewnienia maksymalnej ostrożności w czasie zagrożenia epidemiologicznego warunkiem niezbędnym jest przesłanie dokumentów w formie skanów (pdf) oraz przesłanie oryginałów papierowych pocztą tradycyjną (liczy się data stempla) na podane poniżej adresy:

Skany proszę przesyłać na adres mailowy:

Wersje papierowe proszę przesyłać na adres: 

Caritas Diecezji Kieleckiej, Biuro terenowe SOWES ,

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

(z dopiskiem: SOWES – nabór biznesplanów)

 

Więcej informacji można uzyskać  pod numerami telefonów lub mailowo:

784 501 271 , (Katarzyna Kozłowska, Kluczowy Doradca Ogólny):

798 384 556 , (Agnieszka Dygas, Koordynator terenowy)

(uwaga, w dn. 24.02.2020r. dokonano aktualizacji dokumentów “Regulamin wsparcia dotacyjnego, “Oświadczenie pracownika o spełnieniu warunków bycia pracownikiem PS”)

Pliki do pobrania:

Regulamin-wsparcia-dotacyjnego-CDK autopoprawka 11032020

Załącznik nr 6_Wniosek o przyznanie środków finansowych

Załącznik nr 7_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik-nr-8_Umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego CDK (plik poprawiony, aktualizacja 26.06.2020)

Załącznik-nr-9_Umowa-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego CDK (plik poprawiony, aktualizacja 26.06.2020)

Załącznik nr 10_Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 11_Aneks do umowy o przedłużone wsparcie pomostowe

Załącznik nr 12_Rozliczenie-wydatków-wsparcie-pomostowe

Oświadczenie pracownika o spełnieniu warunków bycia pracownikiem PS (wersja 2 poprawiona)