Dla grup operacyjnych: przedłużono nabór na działanie “Współpraca” do 12 marca 2020 roku

ARiMR zmieniła (przedłużyła) termin naboru wniosków na działanie “Współpraca” z 21 lutego na 12 marca br. Trzy dodatkowe tygodnie to szansa dla grup operacyjnych na ostatnie poprawki wniosków oraz sprawdzenie dokumnetów aplikacyjnych o przyznanie pomocy.
Uwaga grupy operacyjne! Ogłoszono informacje o naborze na działanie “Współpraca”. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 12 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-terminie-od-dnia-13-stycznia-2020-r-do-dnia-21-lutego-2020-r/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2020.html

Ważne linki:

Dokumenty aplikacyjne

Podstawowe informacje w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych w ramach działania “Współpraca” PROW 2014-2020

Baza projektów grup operacyjnych EPI na szczeblu Unii Europejskiej
(baza danych zawiera również informacje na temat projektów naukowo-badawczych, zachęcamy krajowe grupy operacyjne EPI do zarejestrowania się w powyższej bazie

Cel realizacji działania:

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie, lub
 • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Grupa operacyjna EPI, która:

 1. Składa się, z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:
  • rolnicy,
  • właściciele lasów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669), zwanych właścicielami lasów,
  • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1:
   • pkt 1, 2 i 4‒7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 20 z późn. zm.),
   • pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy,
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty świadczące usługi doradcze,

działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:

  1. nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
  2. nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
  3. nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
  4. nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
  5. tworzenia lub rozwoju:
   −    krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej “krótkimi łańcuchami dostaw”, lub
   −    rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej “rynkami lokalnymi”
   −    dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;