Środki dla PES z Funduszu Pracy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją uzyskaną od Departament Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2024 r. powiatowe urzędy pracy (PUP) będą mogły ubiegać się o środki z rezerwy Funduszu Pracy (FP) m.in. na wspieranie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych. Oznacza to, że w sytuacjach, w których środki zaplanowane przez PUP na wspieranie zatrudnienia we wskazanych powyżej podmiotach ekonomii społecznej, okazały się niewystarczające, istnieje możliwość ich zwiększenia.

PUP będą mogły przyznać wsparcie na zatrudnianie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na zasadach określonych w: ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o spółdzielniach socjalnych, ustawie o zatrudnieniu socjalnym, ustawie o ekonomii społecznej.

W związku z tym ośrodki wsparcia ekonomii społecznej będą mogły wspierać PES we wspieraniu w aplikowaniu o środki z Funduszu Pracy.

Środki z FP mogą być istotnym wkładem do przedsięwzięć PES, w których finansowanie ze środków europejskich jest niewystarczające.

Więcej informacji udzielają doradcy OWES.