Mikrodotacje ŚOWES na lokalne inicjatywy społeczne – edycja 2022, nabór do 25 lipca!

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w ramach konkursu
pn. „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2022” ogłasza nabór na projekty, które inicjują współpracę lokalną na rzecz rozwoju aktywności społecznej w środowisku lokalnym z uwzględnieniem ekonomii społecznej lub na tworzenie lokalnej współpracy międzysektorowej.

Konkurs jest skierowany do  grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, obejmującego następujące powiaty województwa świętokrzyskiego: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, opatowski, staszowski, sandomierski.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na zadania, które:

  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
    i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które skierowane są do określonej grupy odbiorców,
    a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • będą efektywnie angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
  • wpisują się w sferę działalności pożytku publicznego (Art. 4.1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z późniejszymi zmianami)

 Kwota jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie do 5.000,00 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w edycji 2022 r.  to 50.000,00 zł.

Inicjatywy zgłoszone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie
od 01.09.2022 r. do 28.02.2023 r.

Wnioski składane są wyłącznie mailowo (skany podpisanych dokumentów) na adres: 

Termin składania wniosków: 25.07.2022 r. do godziny 23.59.

Wszystkie informacje oraz dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej Operatora naboru (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – Świętokrzyskie Centrum FRDL z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78) : LINK

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Kozieł 

Jolanta Turalska

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 09.00.00: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.03.00: Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020).