Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”. Konkurs ma na celu WSPIERANIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W PODEJMOWANIU WSPÓŁPRACY sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, BRANŻOWYCH SIECI I POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH I KLASTROWYCH, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 29.11.2019r. do 16.12.2019r. (do godz. 12.00). Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 7 000 000,00 zł, do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty, maksymalna wartość projektu wynosi 2 330 000 PLN.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl