Przedsiębiorco społeczny – pamiętaj o terminach!

DATA PAMIĘTAJ Ważne by pamiętać
STYCZEŃ STYCZEŃ STYCZEŃ
do 15 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

Standardowo do 15. dnia następnego miesiąca po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.
Maks
do 22
Zapłać za naliczone składki do US i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

Standardowo do 20. dnia następnego miesiąca po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od prac Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
Maks
do 26
Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę od podatku VAT za miesiąc poprzedni Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek. Wszystkie deklaracje VAT od stycznia 2018 roku będą musiały być wysyłane elektronicznie.

Standardowo do 25. dnia następnego miesiąca po zakończonym miesiącu.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy
Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 30 Sporządź sprawozdania z realizacji zadań publicznych z dotacji ze środków publicznych o ile terminem zakończenia realizacji zadania był 31 grudnia 2017 r. Organizacja, która realizowała w 2017 r. zadanie ze środków publicznych (miała dotację np. urząd gminy itp.) jest zobowiązana do przygotowania i złożenia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie wysyła się w terminie określonym w umowie i wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Najczęstszy termin złożenia sprawozdania (w przypadku zadań publicznych realizowanych do 31 grudnia 2017 r.) to 30 stycznia 2017 r.
do 31 Złóż deklarację PIT-4R oraz PIT-8AR - Organizacja, która zatrudniała w 2017 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (US) na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), które były płacone w ciągu roku.
- Organizacja, która w 2017 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Termin wysyłki do 31 stycznia obowiązuje niezależnie od tego czy PIT-4R i PIT-8AR jest wysyłany papierowo czy elektronicznie.

UWAGA: Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik (a więc także fundacje i stowarzyszenia), sporządzający powyżej 5 PIT-ów za zatrudnionych (nie tylko na umowę o pracę, ale też na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie), ma obowiązek wysłania formularzy deklarację podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet (wówczas w terminie do 1 marca). Można to zrobić poprzez:
• program księgowy, mający moduł wysyłania deklarację elektronicznie,
• e-deklaracje.gov.pl,
• lub Uniwersalną Bramkę Dokumentów.

Obowiązek elektronicznego składania dotyczy: PIT-11, PIT-8C oraz informacji IFT-1/IFT-1R, PIT-40. Również, bez względu na ilość podatników, dla których sporządzane są informacje/roczne obliczenie podatku, dotyczy to informacji IFT-3/IFT-3R.

UWAGA: Jeśli jednak osób, za które organizacja sporządza PIT-y za 2016 r., było nie więcej niż 5 (chodzi nie tylko o umowy o pracę, ale też umów o dzieło i umów-zlecenie) to nadal może ona złożyć PIT-y w formie papierowej (wówczas w terminie do 31 stycznia).
do 31 Złóż deklarację PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R i PIT-40 do urzędu skarbowego (jeśli są składane w formie papierowej) Termin ten obowiązuje organizacje, które składają deklaracje w formie papierowej, sporządzające PIT-y dla maksymalnie 5 osób na różne umowy.
do 31 Złóż deklarację i odprowadzenie podatku od nieruchomości do urzędu gminy Organizacja, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu), składa do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na 2018 r. na formularzu obowiązującym w danej gminie. Organizacje pożytku publicznego (lub inne organizacje, które urząd zwolnił z podatku) składają deklarację zerową, jeśli lokal służy im do prowadzenia działalności statutowej. Sposób opłacania podatku (m.in. terminy, liczba rat) zależy od danej gminy, należy je sprawdzić w swoim urzędzie.
do 31 Prześlij sporządzone sprawozdania przez organizacje posiadające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia do marszałka województwa Jeśli taki status posiada.
do 31 Złóż deklarację ZUS IWA do ZUS Składa ją organizacja, która była zgłoszona jako płatnik w ZUS nieprzerwanie przez cały rok, zgłaszała średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działa. W deklarację podaje się informacje o ewentualnych wypadkach w miejscu pracy w 2017 r. Odpowiedzialność za terminowe wysłanie sprawozdań i deklarację spoczywa na organie zarządzającym, czyli najczęściej na członkach zarządu stowarzyszenia, fundacji. Trzeba pamiętać, że w przypadku niedopełnienia tych obowiązków mogą oni być osobiście pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej (np. zapłacą karę).
LUTY
do 15 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).
do 20 Zapłać za naliczone składki do US i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).
Maks
do 26
Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę podatku VAT za miesiąc poprzedni Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

UWAGA: Wszystkie deklaracje VAT od stycznia 2018 roku będą musiały być wysyłane elektronicznie. Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 28 Wyślij deklarację PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R i PIT do pracowników organizacji i urzędów skarbowych (jeśli są składane w formie elektronicznej) Termin ten obowiązuje organizacje, które składają deklaracje w formie elektronicznej.

• Organizacja, która zatrudniała w 2017 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, ma obowiązek przygotować i przekazać deklarację PIT-11 dla pracownika i jego urzędu skarbowego. PIT-11 zawiera informacje o uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach oraz pobranych zaliczkach na PDOF.

• Organizacja może złożyć roczne rozliczenie podatku w imieniu pracownika: zamiast PIT-11 przygotowuje i przekazuje deklarację PIT-40 pracownikowi oraz jego urzędowi skarbowemu. Można to zrobić pod warunkiem, że pracownik złożył do 10 stycznia 2018 r. formularz PIT-12, a jego przychody pochodzą z jednego źródła i nie korzysta on z odliczeń podatkowych. W tym przypadku, pracownik nie może przekazać 1% podatku dla OPP.

• Organizacja, która wypłacała w 2017 r. osobom indywidualnym m.in. stypendia i inne świadczenia niepodlegające opodatkowaniu, przygotowuje i składa deklarację PIT-8C (dla pracownika i jego urzędu skarbowego)
do 28 Złóż sprawozdania z postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Zamówień Publicznych Organizacja, która w 2017 r. przeprowadzała postępowania o zamówienia publiczne, rozlicza się z tego drogą elektroniczną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
MARZEC
do 15 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).
do 20 Zapłać za naliczone składki do US i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).
do 25 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek. Wszystkie deklaracje VAT od stycznia 2018 roku będą musiały być wysyłane elektronicznie.
do 31 OSTATECZNY termin sporządzenia sprawozdania finansowego Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na które składają się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania sprawozdania za 2017 rok przypada na 31 marca 2018 r.

Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od sporządzenia sprawozdania finansowego (czyli od 31 marca), powinno nastąpić jego przyjęcie (zatwierdzenie) przez władze organizacji określone w statucie (np. zarząd, walne zebranie członków). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały oraz podpisanie dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe przez wszystkich członków organu zatwierdzającego i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
do 31 Przygotuj deklarację CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego Zgodnie z zapisami należy złożyć do ostatnie dnia I kwartału.
KWIECIEŃ KWIECIEŃ KWIECIEŃ
Maks
do 3
Ostateczny termin złożenia deklarację CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do Urzędu Skarbowego Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2017 r. Dotyczy to także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2017 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku.

Organizacja, która otrzymała w 2017 r. darowizny określonej wartości, upublicznia informacje o nich np. na swojej stronie internetowej, a także wypełnia i składa do US formularz CIT-D. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekroczyła 15 000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła 35 000 zł. Deklarację nie składa organizacja, której dochód w 2017 r. nie przekroczył 20 000 zł.

Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi zostać przekazana do urzędu skarbowego drogą elektroniczną jeśli organizacja była zobowiązana przekazywać tą drogą deklaracje PIT.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
Maks
do 16
Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej. Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 20 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 25 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 31 Ostateczny termin rozliczenia podatków i przekazania 1% za 2017 r Najpóźniej do końca kwietnia podatnicy rozliczają podatki za 2017 r. (wypełniając i wysyłając PIT-y do swoich urzędów skarbowych). Jest to więc ostateczny termin przekazania przez nich 1% podatku wybranej OPP (wskazanej w formularzu PIT).

UWAGA! W wykazie organizacji pożytku publicznego umieszczane są organizacje, które otrzymały status OPP do 30 listopada danego roku podatkowego oraz organizacje, które otrzymały status OPP w latach wcześniejszych (np. rok, dwa lub więcej lat wcześniej) i spełniły odpowiednie obowiązki sprawozdawcze.
MAJ MAJ MAJ
do 15 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 21 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 25 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
Od maja do lipca OPP - przekazywanie wpłat przez US Urzędy skarbowe przekazują wpłaty 1%, których dokonali podatnicy, na rzecz konkretnych organizacji pożytku publicznego.
Urzędy skarbowe mają obowiązek przekazania organizacji środków z 1% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie
Koniec maja Przygotuj się do walnego zgromadzenia Przygotuj się do walnego zgromadzenia ostatecznie przeprowadzonego do końca czerwca.
CZERWIEC
do 15 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 20 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 25 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 30 Pamiętaj - ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego przez Nadrzędne Organy w swojej Organizacji Pozarządowej. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od sporządzenia sprawozdania finansowego (czyli od 31 marca), powinno nastąpić jego przyjęcie (zatwierdzenie) przez władze organizacji określone w statucie (np. zarząd, walne zebranie członków). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały oraz podpisanie dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe przez wszystkich członków organu zatwierdzającego i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
do 30 Termin zgłoszenia przez OPP numeru rachunku do wpłat 1% podatku Organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do listopada 2017 r. lub uzyskały go wcześniej, ale zmienił im się numer konta, na który przyjmują wpłaty 1% podatku, mają obowiązek zgłosić numer rachunku właściwy do przekazywania wpłat 1% do swojego (właściwego dla ich siedziby) urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-8.
do 30 Dla OPP - przekazywanie wpłat przez US Urzędy skarbowe przekazują wpłaty 1%, których dokonali podatnicy, na rzecz konkretnych organizacji pożytku publicznego
do 30 Jeśli chcesz mieć status OPP przygotuj dokumentację. Maksymalny termin uzyskania wpisu to 30 listopada.
do 30 Pamiętaj - Ostateczny termin zwołania walnego zgromadzenia UWAGA. Pamiętaj, ostatni termin by przeprowadzić walne zgromadzenie.
LIPIEC
Maks
do 10
Ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego trzeba je przesłać do US wraz z uchwałą zatwierdzającą oraz ewentualnie uchwałą o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin jego wysłania mija 10 lipca.

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do US upływa dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe jest traktowane jak inne deklaracje podatkowe składane do urzędu skarbowego - za spóźnienie grozi mandat.
Maks
do 16
Ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego Organizacja, która prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Do sprawozdania dołącza się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinię audytora (jeśli organizacji dotyczy ten wymóg).

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KRS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
Maks
do 16
Ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań NIW Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) . OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 16 lipca. NieZłóż sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.

UWAGA! Od 28 października 2017 r. prowadzenie bazy sprawozdań należy do Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Sprawozdania za lata poprzednie były zamieszczane w bazie prowadzonej przez MPiPS. Jest ona nadal dostępna tutaj:
https://opp.mpips.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
do 16 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 20 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).
do 25 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę od podatku VAT za miesiąc poprzedni Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek
do lipca OPP - przekazywanie wpłat przez US Urzędy skarbowe przekazują wpłaty 1%, których dokonali podatnicy, na rzecz konkretnych organizacji pożytku publicznego.
SIERPIEŃ
do 16 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 20 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 27 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę od podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
WRZESIEŃ WRZESIEŃ WRZESIEŃ
do 17 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 20 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 25 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę od podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 30 Publikacja na stronie Ministerstwa Finansów informacji o wysokości środków uzyskanych przez poszczególne OPP z 1% podatku za 2017r. Minister finansów zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz OPP zawierający: nazwę i numer KRS wszystkich OPP, które uzyskały środki z 1% podatku, wraz z wysokością wpłat otrzymanych przez OPP z 1% za 2017 r.
do 30 Przekazanie danych podatników Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla organizacji pożytku publicznego, przekazuje jej zbiorczą informację, zawierające dane identyfikujące podatników którzy przekazali 1% podatku (imię, nazwisko, adres), wysokość kwot oraz cel szczegółowy, który wskazali w zeznaniu podatkowym.
PAŹDZIERNIK
do 15 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 22 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 25 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę od podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
LISTOPAD
do 15 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 20 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 26 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę od podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy
Maks
do 30
Dla organizacji, które CHCĄ otrzymywać 1% podatku za rok 2017 ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP DO TEGO dnia organizacja MUSI uzyskać status OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2018 r.
do 30 Organizacje, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy- Umieść sprawozdanie merytoryczne w bazie NIW Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Insytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 30 listopada lipca. Niezłóżeni sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.
GRUDZIEŃ
do 15 Publikacja na stronie BIP NIW wykazu OPP uprawnionych do 1% podatku za 2018 r. wpisany do KRS. Na wykazie nie ma numerów rachunków bankowych OPP.
do 17 Zapłać za naliczone składki i prześlij deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy.
do 20 Wpłać do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej
do 27 Złóż deklarację VAT 7 i uiść ewentualną zapłatę od podatku VAT za miesiąc poprzedni j.w. w miesiąc wcześniej.

Uwaga. Wyjątkowo dopuszczalny jest termin późniejszy
do 31 ZAMKNIĘCIE ROKU Koniec roku to czas na tzw. zamknięcie roku od strony księgowej, czyli:

• Sporządzenie protokołu z kontroli kasy (przeliczona gotówka w kasie powinna zgadzać się z ostatnim raportem kasowym) oraz przeprowadzenia weryfikacji sald z zapisami w księgach (stan kasy musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w kasie) przez organizacje przyjmujące lub dokonujące płatności gotówką (prowadzące kasę).

• Przeprowadzenie weryfikacji sald na rachunku bankowym z zapisami w księgach (stan konta bankowego na koniec roku musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w banku) przez organizacje, które mają konto w banku.

• Przeprowadzenie weryfikacji sald należności i zobowiązań przez organizacje, które mają przepływy finansowe (wydatki, wpływy); w przypadku stwierdzenia rozbieżności wysłanie potwierdzenia sald należności do dłużników organizacji albo uiszczenie własnych zaległych zobowiązań.

• Opłacenie podatków i składek przez organizacje, które mają płatności wobec US (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ZUS i korzystają z pieniędzy publicznych (zwykle, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, organizacja musi zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy i ZUS od umów wypłaconych w grudniu do końca trwania zadania publicznego a nie dopiero w styczniu następnego roku).
do 31 FUNDACJA
Złóż sprawozdania z działalności do właściwego ministerstwa
Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (sprawozdanie merytoryczne) do ministra sprawującego nad nią nadzór (wskazanego w statucie). Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. W przepisach nie podano terminu składania sprawozdania; przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku (czyli sprawozdanie za 2017 r. do końca 2018 r.).

Ważne! Fundacje mające status OPP składają jedno sprawozdanie merytoryczne. Podmioty te zamieszczą swoje sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 w bazie sprawozdań OPP

Kamila Piotrowicz

Opiekun Inkubatora (Busko-Zdrój)
Zamknij Menu