W OWES przestrzegamy zasad etycznego działania, tj.:

a) pracownicy nie mogą dyskryminować żadnego z klientów OWES,

b) pracownicy informują klientów OWES i pracują z nimi z zachowaniem najwyższej staranności oraz uwzględnieniem najlepszej znajomości danego tematu,

c) pracownicy muszą zachować bezstronność wobec klienta OWES,

d) pracownicy nie mogą przyjmować od klientów OWES wynagrodzeń lub innych gratyfikacji za udzieloną pomoc,

e) zapewniona jest bezpieczeństwo oraz poufność przekazywanych informacji,

f) działania OWES, a w szczególności zachowania pracowników OWES w stosunku do klientów OWES, w żaden sposób nie mogą wiązać się z manifestowaniem poglądów politycznych, religijnych itp.,

g) OWES przestrzega zasad równego traktowania bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną i przekonania polityczne,

h) OWES na każdym etapie udzielania wsparcia respektuje prawo klientów OWES do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie współpracy z OWES.