Zapraszamy przedsiębiorstwa do wsparcia seniorów!

  • Post category:Aktualności

Podmioty Ekonomii Społecznej zapraszamy do zgłaszania się do programu WSPIERAJ SENIORA. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. Program zapewnia dofinansowanie gmin w zakresie realizacji ww. usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Mając na uwadze trudną sytuację Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS informuje, że w związku uruchomieniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, istnieje możliwość włączenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych w realizację głównych celów ww. programu, czyli świadczeniu usług wsparcia polegających w szczególności na dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej etc.

Więcej informacji: link oraz link