Uwaga ważna zmiana w zakresie umów dotacji – nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS

Szanowni Państwo,

Z dniem 01.01.2021r. weszła w życie zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana ta wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS (podrozdział 8.2):

“W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupą
docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem, o którym mowa w
pkt 2 lit. a, jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające
status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W
przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby
bezrobotnej w dniu jego wydania.”

W związku z powyższym do umów dotacji, które będą podpisywane po 01.01.2021r. mają zastosowanie powyższe wymogi.

Pismo ws zmian w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS od 01 01 2021

Materiał informacyjny ws zmian w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS od 01

Wzór zaświadczenia ZUS obow od 01012021

Wzór druku US-7 – przykład dot zmiany od 01012021