Nabór uzupełniający nr 11 pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór uzupełniający pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy. Z uwagi na krótki czas, jaki jest możliwy do realizacji wsparcia (do końca września br.) nabór dotyczy istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, mających siedzibę, oddział na terenie subregionu południowego woj. świętokrzyskiego. Jeden Wnioskodawca nie może ubiegać się o więcej niż 3 miejsca pracy oraz nie będzie możliwości pozyskania wsparcia pomostowego przedłużonego.

Termin składania dokumentacji aplikacyjnej:  23 marca br., godz. 14.00 (liczy się wpływ/dostarczenie do siedziby Organizatora, ul. Da Jana Karczewskiego 9, 28-300 Jędrzejów)

Forma składania: dokumenty papierowe (oryginały podpisane zgodnie z reprezentacją) w zamkniętej kopercie opisanej: SOWES – nabór biznesplanów nr 11

Tryb naboru: pełny (zgodnie z pkt 3.2.2 Regulaminu)

UWAGA! Przyznanie dotacji i podpisanie umowy dotacji z beneficjentami jest uzależnione od otrzymania środków finansowych przez Organizatora  od Instytucji Zarządzającej.

W razie wątpliwości lub pytań odnośnie naborów lub dokumentacji aplikacyjnej – prosimy o kontakt z naszymi doradcami (dane w zakładce Zespół)

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Regulamin dotacyjny OWES – wersja 1.2 SOWES

Załącznik nr 2. Biznesplan. Tryb pełny.

Załącznik-nr-6_Wniosek-o-przyznanie-środków-finansowych

Załącznik nr 7_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik-nr-8_Umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego

Załącznik-nr-9_Umowa-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego-CDK v15012021

Załącznik nr 12_Rozliczenie-wydatków-wsparcie-pomostowe

Zalacznik-nr-13-Oswiadczenie-o-wzroscie-liczby-miejsc-pracy v18022021

Zalacznik-nr-14-oswiadczenie-pracownika-Przedsiebiorstwa-Spolecznego v19092021

Wzór weksla

Wzór deklaracji wekslowej

Formularz o pomocy de minimis

Uwaga! od 01.01.2021 obowiązują:  Wzór zaświadczenia ZUS obow od 01012021     /    Wzór druku US-7 – przykład dot zmiany od 01012021

Informacja SOWES o kryterium strategicznym w zakresie kluczowych sfer rozwojowych