ZESPÓŁ ŚOWES

Nasz stały zespół tworzą  specjaliści ds. ekonomii społecznej, zarządzania, prawa, biznesu, finansów, księgowości, promocji i marketingu, animacji partnerstw lokalnych, administracji, ds. szkoleń. 

Dodatkowo w naszych działaniach wspierają nas eksperci z różnych dziedzin, dzięki czemu nasze możliwości stale dopasowujemy do potrzeb naszych odbiorców. Nawiązujemy również kontakty z przedstawicielami samorządu terytorialnego, biznesu, organizacjami które wspierają nas w naszych działaniach.

Staramy się stale podnosić wiedzę i kompetencje naszego zespołu, aby zapewniać jak najwięcej korzyści dla współpracujących z nami osób, społeczności i przedsiębiorstw.

Ks. Stanisław Słowik
Koordynator projektu ŚOWES

Dyrektor Naczelny i założyciel Caritas Diecezji Kieleckiej. Doktor teologii pastoralnej KUL, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez 25 lat stworzył bardzo rozbudowaną strukturę różnych placówek pomocowych Caritas w Diecezji Kieleckiej. Za osiągnięcia na polu pomocy społecznej dwukrotnie otrzymał wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z rąk Prezydenta RP przyjął Brązowy Krzyż Zasługi. Pełni funkcję przedstawiciela organizacji kościelnych (czwarta kadencja od 2004 r.) w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto jest członkiem zespołu ekspertów Stałej Grupy ds. Ekonomii Społecznej powołanej przez Premiera Rządu RP, przedstawicielem organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Krajowy Program Reform (organ doradczy Wicepremiera RP w zakresie realizacji narodowych programów strategicznych). Autor licznych publikacji z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

e-mail:

Iwona Stępień
Specjalista ds. Rozliczeń finansowych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku politologia oraz studiów podyplomowych z funduszy europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

e-mail:
tel. 41 344 52 82 w. 230

Monika Trela
Kluczowy doradca ogólny

Posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, ukończone kursy i szkolenia za zakresu współpracy organizacji pozarządowej  z samorządem, zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach unijnych,  kadr i płac, a także kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych oraz w tworzeniu, prowadzeniu i finansowaniu PS/ PES. Rola w projekcie: świadczenie usług doradczych (zakładanie i prowadzenie działalności oraz zewnętrzne finansowanie PS/PES); współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej; prowadzenie podmiotów i grup inicjatywnych wg indywidualnych ścieżek rozwoju,  monitoring efektów wsparcia; nawiązywanie współpracy z ODR i innymi kluczowymi podmiotami.

e-mail:

Agnieszka Kmiecik
Kluczowy doradca klienta

Wykształcenie: wyższe (zarządzanie  – rachunkowość i ekonomika opodatkowania), studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami i księgowości; ukończone studia doktoranckie na kierunku zarządzanie; liczne kursy i szkolenia z zarządzania finansami, doradztwa biznesowego, audytu oraz realizacji projektów EFS. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2007 roku. Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Trener, Doradca. Rola w projekcie: doradztwo w zakładaniu, rejestrowaniu, prowadzeniu PS i PES;  stała współpraca trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej, prowadzenie podmiotów / grup inicjatywnych w ramach indywidualnej ścieżki rozwoju, monitoring efektów wsparcia.

 e-mail:

Kamila Piotrowicz
Specjalista ds. reintegracji

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. Brała udział w powstaniu Świętokrzyskiego Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym, pracuje z różnymi grupami osób wykluczonych społecznie. Brała udział w tworzeniu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w grupie eksperckiej ds. edukacji i zatrudnienia.

e-mail:

Sylwia Gralec
Specjalista ds. rozwoju ekonomii społecznej i PES

Ukończone studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2000 roku. Posiada 18-letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków krajowych i UE, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizowała i koordynowała liczne przedsięwzięcia edukacyjne,  informacyjne i promocyjne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Ryszard Nosowicz
Doradca kluczowy

Absolwent  KUL (zarządzanie projektami społecznymi); Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – podyplomowe studia menedżerskie; Polskiej Akademii Nauk (podyplomowe studium prawno-samorządowe), ukończone liczne szkolenia i kursy z zakresu ekonomii społecznej. Od 2002 r związany z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Prezes Zarządu, Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. świętokrzyskim, Członek Zarządu  Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, Członek Zarządu Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych,  wieloletni działacz społeczny, doradca, trener, konsultant, szkoleniowiec, koordynator i kierownik wielu projektów unijnych z doświadczeniem we wspieraniu  lokalnych społeczności i propagowania integracji społecznej. Rola w projekcie: doradztwo dla PS/PES.

Jolanta Stanecka
Doradca kluczowy

Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, finansów i ekonomiczno –prawnych stosunków europejskich, posiada Certyfikat Księgowego Ministerstwa Finansów, ukończone studia  podyplomowe w zakresie ekonomii, ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu ES. Od 2007r związana z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Członek Zarządu, Główny księgowy, wieloletni trener doradca, szkoleniowiec, specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych, ,księgowa, koordynator projektów unijnych, członek Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

Rafał Maciak
Doradca biznesowy

Absolwent  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Rozwój i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (ekonomia), Politechniki Świętokrzyskiej (zarządzanie i Marketing), kursy i szkolenia związane z ES.

Publikacje: „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce”; „Lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego, doradztwo biznesowe,  biznesplan,  montaż finansów z wykorzystaniem finansowania zwrotnego. Od 2005 r związany z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Dyrektor ds. projektów unijnych, konsultant, trener/doradca/szkoleniowiec, kierownik i koordynator wielu projektów unijnych.

Edyta Szlęzak
Księgowa SOWES

Od 2012 roku związana z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na stanowisku  księgowej  prowadząc księgowość firm (KPiR i KH) w ramach usług księgowych oferowanych przez firmę. Absolwentka  studiów magisterskich w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku: Finanse i Bankowość w zakresie: Finanse Przedsiębiorstw i Usługi finansowe.

Sylwia Stanecka Głusiec
Księgowa SOWES

Od 2015 r związana z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na stanowisku księgowej w biurze rachunkowym prowadząc księgowość firm (KPiR i KH),  Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończone specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza oraz rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji.

Magdalena Kwiecień
Opiekun inkubatora

Sebastian Milner
Specjalista ds. Forum ekonomii społecznej

Ukończone studia magisterskie na kierunku Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2012 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizował i koordynował liczne projekty z zakresu zarządzania strategicznego m.in. w obszarach pomocy społecznej.

Weronika Cieślak
Opiekun Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej

Katarzyna Kozłowska
Kluczowy Doradca Ogólny

Od kilku lat związana z organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz od 2014 r z organizacjami zagranicznymi. Pochodzi i mieszka w Kielcach. Ma szerokie doświadczenie w zakresie pracy z osobami wykluczonymi i/lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wolontariuszami, lokalnymi środowiskami w sposób formalny i nieformalny. Pracę swoją zaczynała w realizacji projektów współfinansowanych w obszarze włączania społecznego, równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji oraz w zakresie ochrony środowiska i zamówień.  Jest czynnym członkiem Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestnik działań przygotowujących do tworzenia Świętokrzyskiej sieci współpracy. Od 2012 roku czynny członek Organizacji Pozarządowej oraz członek warsztatowiec w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży.  W latach 2017-2019 pełniła funkcję kierownika ŚOWES.

e-mail:

Malwina Skrzyniarz-Pióro
Specjalista ds. zamówień publicznych

Ukończone studia podyplomowe: Prawo zamówień publicznych. Ukończony 112 godzinny kurs “Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych”. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym przygotowywania i przeprowadzenia postępowań zgodnych z ustawą PZP oraz z zasadą konkurencyjności. W projekcie zajmuje się wsparciem Beneficjentów w zakresie: motywowania do szukania zamówień i składania ofert, przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych, pomocy w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne, monitorowania wyników postępowań.

e-mail:

Dariusz Szczepaniak
Główny doradca biznesowy

Doradca kluczowy w zespołach realizujących projekty współfinansowane m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego nieprzerwanie od 2008 roku, z czego ponad połowę tego okresu w przedsięwzięciach dotyczących obszarów tematycznych włączenia społecznego. Mgr administracji publicznej, studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych. Certyfikat zarządzania projektami Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Dyplomowany doradca biznesowy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego w Warszawie. Posiada kwalifikacje nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uprawnienia inspektora BHP. Misja i pasja – profesjonalizacja liderów oraz ekonomizacja działalności podmiotów III sektora w regionie świętokrzyskim.

e-mail:
Tel. 41 378-70-09
Kom. 784-598-315

Elżbieta Cholewa
Kierownik, Główny Doradca

Absolwentka Politechniki Krakowskiej (architektura i urbanistyka), ukończyła studia podyplomowe (integracja europejska) oraz studia MBA (2012, Central Connecticut State University, Cracow University of Technology). Od 2004 roku pisze, realizuje i rozlicza projekty dofinansowane z różnych źródeł publicznych (środki regionalne, krajowe, unijne), Zarządzała wieloma projektami inwestycyjnymi, doradczo- szkoleniowymi, w tym międzynarodowymi oraz społecznymi. W projekcie czuwa nad całością prawidłowej realizacji działań i usług dla beneficjentów.

e-mail:

Wioleta Nieznalska
Opiekun inkubatora
(Busko-Zdrój)

Absolwentka studiów o kierunku pedagogicznym, specjalizacja praca socjalna oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy pracownika socjalnego zarówno w GOPS oraz PCPR. Pracowała przy realizacji wielu projektów.

e-mail: tel. 41 378-70-09
kom. 883-316-553

Aneta Panek
Specjalista ds. forum ekonomii społecznej

Wykształcenie wyższe mgr na kierunku zarządzanie i marketing. W Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pracuje od 2003 r., certyfikowany samodzielny księgowy. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS. Od 2017 roku Koordynator Świętokrzyskiego Forum Pomocy Społecznej i Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Doświadczenie na stanowiskach: Animator ŚOWES i Opiekun Inkubatora.

e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Marek Giemza
Doradca biznesowy

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, zarządzanie i marketing, MBA; posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz w realizacji projektów i doradztwie dla PS/PES. Rola w projekcie: całościowe doradztwo biznesowe dla PS/PES w zakresie m.in. analizy potrzeb, wiarygodności finansowej, nawiązywania współpracy, biznes planów, efektywności gospodarczej, itd.

e-mail:

Karolina Jarosz
Animator

Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii; mgr politologii i nauk społecznych; studia podyplomowe z zakresu: informatyki, rachunkowości i przepisów podatkowych, zarządzania ochroną zdrowia, zarządzania zasobami ludzkimi; specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kiedyś urzędnik, od zawsze społecznik. Wykładowca akademicki. Trenerka.  Autorka publikacji nt. ekonomii społecznej, w tym aspektów społecznych. Rola w projekcie: świadczenie usług animacji lokalnej: diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, inicjowanie współpracy i działalności w formie PES, zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy, inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR, włączanie PES w procesy rewitalizacji.

e-mail:

Paweł Czachor
Animator lokalny

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prawo zamówień publicznych);  Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (teologia rodzinna), Szkoły Ekonomii Społecznej w Toruniu, wieloletnie doświadczenie na stanowisku animatora, członek stowarzyszeń i działań społecznych, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.  Od 2015 związany z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, pracownik socjalny, Rzecznik Praw pacjenta Szpitala psychiatrycznego, koordynator projektów społecznych, inspektor ds. kontroli w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

Jolanta Turalska
Specjalista ds. rozwoju ekonomii społecznej i PES

Ukończone studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Administracji, na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 1996 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków krajowych i UE, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizowała i koordynowała liczne przedsięwzięcia edukacyjne, informacyjne i promocyjne o zasięgu regionalnym, krajowym i  międzynarodowym.

e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Eliza Ronduda
Księgowa SOWES

Od 2000 r pracuje na stanowisku księgowej obsługując firmy na pełnej księgowości, oraz prowadząc zagadnienia kadrowo-płacowe. od 2003 roku związana z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na stanowisku księgowej prowadząc księgowość spółek handlowych: Spółdzielni Socjalnych, Fundacji, Sp. z o.o. Posiada wykształcenie ekonomiczne.

Anna Krzyżanowska Pacek
Opiekun inkubatora

Monika Dziedzic
Specjalista ds. Forum ekonomii społecznej

Ukończone studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2017 roku. Posiada  doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Na co dzień zajmuje się organizowaniem koordynowaniem szkoleń dla przedstawicieli samorządu terytorialnego. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych ze środków krajowych i UE.

Helena Jackiewicz
Animator lokalny

Zamknij Menu