ZESPÓŁ ŚOWES

Nasz stały zespół tworzą  specjaliści ds. ekonomii społecznej, zarządzania, prawa, biznesu, finansów, księgowości, promocji i marketingu, animacji partnerstw lokalnych, administracji, ds. szkoleń. 

Dodatkowo w naszych działaniach wspierają nas eksperci z różnych dziedzin, dzięki czemu nasze możliwości stale dopasowujemy do potrzeb naszych odbiorców. Nawiązujemy również kontakty z przedstawicielami samorządu terytorialnego, biznesu, organizacjami które wspierają nas w naszych działaniach.

Staramy się stale podnosić wiedzę i kompetencje naszego zespołu, aby zapewniać jak najwięcej korzyści dla współpracujących z nami osób, społeczności i przedsiębiorstw.

Ks. Stanisław Słowik
Koordynator projektu ŚOWES

Dyrektor Naczelny i założyciel Caritas Diecezji Kieleckiej. Doktor teologii pastoralnej KUL, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez 25 lat stworzył bardzo rozbudowaną strukturę różnych placówek pomocowych Caritas w Diecezji Kieleckiej. Za osiągnięcia na polu pomocy społecznej dwukrotnie otrzymał wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z rąk Prezydenta RP przyjął Brązowy Krzyż Zasługi. Pełni funkcję przedstawiciela organizacji kościelnych (czwarta kadencja od 2004 r.) w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto jest członkiem zespołu ekspertów Stałej Grupy ds. Ekonomii Społecznej powołanej przez Premiera Rządu RP, przedstawicielem organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Krajowy Program Reform (organ doradczy Wicepremiera RP w zakresie realizacji narodowych programów strategicznych). Autor licznych publikacji z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

e-mail:

Iwona Kucharczyk
Specjalista ds. Rozliczeń finansowych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku politologia oraz studiów podyplomowych z funduszy europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

e-mail:
tel. 41 344 52 82 w. 230

Monika Trela
Kluczowy doradca ogólny

(powiaty jędrzejowski i włoszczowski)

Posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, ukończone kursy i szkolenia za zakresu współpracy organizacji pozarządowej  z samorządem, zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach unijnych,  kadr i płac, a także kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych oraz w tworzeniu, prowadzeniu i finansowaniu PS/ PES. Rola w projekcie: świadczenie usług doradczych (zakładanie i prowadzenie działalności oraz zewnętrzne finansowanie PS/PES); współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej; prowadzenie podmiotów i grup inicjatywnych wg indywidualnych ścieżek rozwoju,  monitoring efektów wsparcia; nawiązywanie współpracy z ODR i innymi kluczowymi podmiotami.

e-mail:

Agnieszka Giemza
Kluczowy doradca ogólny

(powiaty jędrzejowski i włoszczowski)

Wykształcenie: wyższe (zarządzanie  – rachunkowość i ekonomika opodatkowania), studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami i księgowości; ukończone studia doktoranckie na kierunku zarządzanie; liczne kursy i szkolenia z zarządzania finansami, doradztwa biznesowego, audytu oraz realizacji projektów EFS. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2007 roku. Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Trener, Doradca. Rola w projekcie: doradztwo w zakładaniu, rejestrowaniu, prowadzeniu PS i PES;  stała współpraca trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej, prowadzenie podmiotów / grup inicjatywnych w ramach indywidualnej ścieżki rozwoju, monitoring efektów wsparcia.

 e-mail:

Sylwia Gralec
Specjalista ds. rozwoju ekonomii społecznej i PES

Ukończone studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2000 roku. Posiada 18-letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków krajowych i UE, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizowała i koordynowała liczne przedsięwzięcia edukacyjne,  informacyjne i promocyjne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Ryszard Nosowicz
Doradca kluczowy

(powiaty staszowski, opatowski, sandomierski)

Od 2002 r związany z FARR w Starachowicach, Prezes Zarządu, Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju ES województwa świętokrzyskiego, Członek KSFP, Członek SSIL, doradca kluczowy, działacz społeczny, trener, doradca, szkoleniowiec, koordynator projektów unijnych. Doświadczenie w zakresie wspierania  lokalnych społeczności oraz PES, instytucji rynku pracy, a także propagowania integracji społecznej dla wzmocnienia  partnerstw lokalnych i ES. Ukończył zarządzanie projektami społecznymi na KUL w Lublinie, absolwent WSEiI w Lublinie na kierunku  Doradztwo zawodowe, absolwent Polskiej Akademii Nauk kierunek prawno-samorządowe.

kontakt: 503 164 543

Jolanta Stanecka
Doradca kluczowy

(powiaty staszowski, opatowski, sandomierski)

Od 2007r związana z FARR w Starachowicach, Członek Zarządu, Główna księgowa, doradca kluczowy, trener doradca, szkoleniowiec, specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych, koordynator, członek SSIL, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: finanse i ekonomiczno –prawne stosunki europejskie, absolwentka Ministerstwa Finansów, absolwentka UMCS kierunek rachunkowość, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej :Finanse i Przedsięwzięcia Inwestycyjne, Ukończyła szkolenia Rachunkowość i finanse w PES dla Doradców Wsparcia ES, oraz wiele innych z zakresu ES.

kontakt: 606 333 260

Rafał Maciak
Doradca biznesowy

(powiaty staszowski, opatowski, sandomierski)

Od 2005 r związany z FARR w Starachowicach, Dyrektor ds. projektów unijnych, konsultant, trener/doradca/szkoleniowiec, kierownik projektów unijnych, doradca biznesowy, absolwent  WSEiI w Lublinie, kierunek Rozwój i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Ekonomia, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, ukończył szkolenia związane z ES min. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na rynku, kurs na doradcę zawodowego „Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego”.

kontakt: 798 393 844

Sylwia Stanecka Głusiec
Księgowa SOWES

Od 2015 r związana z FARR w Starachowicach na stanowisku księgowej w biurze rachunkowym prowadząc księgowość firm (KPiR i KH),  Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończone specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza oraz rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji.

kontakt: 501 208 706

Agnieszka Dygas
Koordynator merytoryczny

(powiaty: staszowski, opatowski, sandomierski)

Od 2011r związana z FARR w Starachowicach, pełnomocnik SZJ, zastępca członka Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej województwa świętokrzyskiego ,audytor wiodący, członek komisji rewizyjnej SSIL koordynator merytoryczny i asystent koordynatora projektów unijnych, specjalista ds. rekrutacji, pedagog i absolwentka studiów mgr Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz pedagogika sądowa, w trakcie studiów mgr w Krakowie psychologia kliniczna i osobowości, w trakcie studiów podyplomowych Profesjonalista OWES, ukończyła warsztaty doradcze dotyczące tworzenia regionalnych programów rozwoju ES w  Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie.

kontakt: 798 384 556

Sebastian Milner
Specjalista ds. Forum ekonomii społecznej

Ukończone studia magisterskie na kierunku Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2012 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizował i koordynował liczne projekty z zakresu zarządzania strategicznego m.in. w obszarach pomocy społecznej.

Szczepan Bogucki
Mentor Coach Biznesu

Specjalizacja: fundacje, stowarzyszenia i spółki z o.o. non-profit.

Wykształcenie: 2005-2010 – Magister inżynier Zarządzania i inżynierii produkcji (PŚK Kielce). Studia Podyplomowe: 2013-2014 – Zarządzanie organizacjami pozarządowymi (WSPiA Lublin), 2018-2019 – Executive Master of Business Administration (WSMCH Warszawa). Ukończone liczne kursy i szkolenia z kompetencji biznesowych i pokrewnych.

Doświadczenie praktyczne: Zarejestrowanie fundacji prowadzącej działalność gospodarczą (Fundacja Europomost – 2012-02-15 – data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 31.12.2015) – od początku istnienia pełnił w niej funkcję Prezesa Zarządu, jeden z inicjatorów i członków-założycieli Stowarzyszenie Łączymy Umysły; jako Prezes Zarządu Fundacji Europomost jeden z członków założycieli Federacji Edukacyjnej FORUM WIEDZY oraz Centralnej Izby Gospodarczej INNO-TECH.  W okresie 01-03-2009 do 31-03-2011 Wicedyrektor, a od 01-04-2011 do 30-06-2014 Dyrektor w prowadzącej działalność gospodarczą Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Od listopada 2018 roku Dyrektor Zarządzający w MP NET sp. z o.o.

Weronika Cieślak
Opiekun Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (Jędrzejów)

Katarzyna Kozłowska
Kluczowy Doradca Ogólny

Od kilku lat związana z organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz od 2014 r z organizacjami zagranicznymi. Pochodzi i mieszka w Kielcach. Ma szerokie doświadczenie w zakresie pracy z osobami wykluczonymi i/lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wolontariuszami, lokalnymi środowiskami w sposób formalny i nieformalny. Pracę swoją zaczynała w realizacji projektów współfinansowanych w obszarze włączania społecznego, równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji oraz w zakresie ochrony środowiska i zamówień.  Jest czynnym członkiem Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestnik działań przygotowujących do tworzenia Świętokrzyskiej sieci współpracy. Od 2012 roku czynny członek Organizacji Pozarządowej oraz członek warsztatowiec w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży.  W latach 2017-2019 pełniła funkcję kierownika ŚOWES.

e-mail:

Edyta Szlęzak
Księgowa SOWES

Od 2012 roku związana z FARR w Starachowicach na stanowisku  księgowej  prowadząc księgowość firm (KPiR i KH) w ramach usług księgowych oferowanych przez firmę. Absolwentka  studiów magisterskich w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku: Finanse i Bankowość w zakresie: Finanse Przedsiębiorstw i Usługi finansowe.

kontakt: 501 208 706

Małgorzata Bugaj
Kluczowy Doradca Ogólny

(powiaty jędrzejowski i włoszczowski)

Wiceprezes Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju, prowadzącej od 2016 roku Centrum Aktywności Lokalnej we Włoszczowie dla organizacji pozarządowych z terenu województwa Świętokrzyskiego. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2001 roku. Od 2004 roku pisze, koordynuje, realizuje i rozlicza projekty finansowane ze środków krajowych i unijnych. W okresie 2013 – 2015 specjalista d/s informacji i promocji oraz animator d/s rozwoju partnerstwa lokalnego w Lokalnym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. Od 2013 roku doradza w tworzeniu, prowadzeniu, szczególnie dokumentowaniu i finansowaniu NGO.

e-mail:

Katarzyna Standerska
Kluczowy Doradca ogólny 

(powiaty jędrzejowski i włoszczowski)

Doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi od 2009 roku (2009-2018 prezes zarządu, a następnie – do dziś przewodnicząca rady Fundacji Nasza Dwójka, od 2014 prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju). W latach 2013-2015 koordynator szkoleń, doradztwa i usług zewnętrznych oraz opiekun inkubatora przedsiębiorczości społecznej w Lokalnym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. W latach 2016-2019 asystent organizacji i mentor w Centrum Aktywności Lokalnej we Włoszczowie, prowadzonym przez Fundację CEdR w ramach zadania publicznego ze środków MRPiPS oraz NIW. W CAL odpowiadała za doradztwo dla 50 stowarzyszeń i fundacji ws. formalnoprawnych, zarządzania finansami, a także planowania rozwoju i ekonomizacji organizacji, pozyskiwania środków na działalność, projektowania promocji. Prowadzi szkolenia w zakresie zarządzania organizacją pozarządową.

e-mail:

Dariusz Szczepaniak
Główny doradca biznesowy

(powiat buski)

Doradca kluczowy w zespołach realizujących projekty współfinansowane m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego nieprzerwanie od 2008 roku, z czego ponad połowę tego okresu w przedsięwzięciach dotyczących obszarów tematycznych włączenia społecznego. Mgr administracji publicznej, studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych. Certyfikat zarządzania projektami Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Dyplomowany doradca biznesowy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego w Warszawie. Posiada kwalifikacje nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uprawnienia inspektora BHP. Misja i pasja – profesjonalizacja liderów oraz ekonomizacja działalności podmiotów III sektora w regionie świętokrzyskim.

e-mail:
Tel. 41 378-70-09
Kom. 784-598-315

Elżbieta Cholewa
Kierownik, Główny Doradca

Absolwentka Politechniki Krakowskiej (architektura i urbanistyka), ukończyła studia podyplomowe (integracja europejska) oraz studia MBA (2012, Central Connecticut State University, Cracow University of Technology). Od 2004 roku pisze, realizuje i rozlicza projekty dofinansowane z różnych źródeł publicznych (środki regionalne, krajowe, unijne), Zarządzała wieloma projektami inwestycyjnymi, doradczo- szkoleniowymi, w tym międzynarodowymi oraz społecznymi. W projekcie czuwa nad całością prawidłowej realizacji działań i usług dla beneficjentów.

e-mail:

Wioleta Nieznalska
Opiekun inkubatora
(Busko-Zdrój)

Absolwentka studiów o kierunku pedagogicznym, specjalizacja praca socjalna oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy pracownika socjalnego zarówno w GOPS oraz PCPR. Pracowała przy realizacji wielu projektów.

e-mail: tel. 41 378-70-09
kom. 883-316-553

Aneta Panek
Specjalista ds. forum ekonomii społecznej

Wykształcenie wyższe mgr na kierunku zarządzanie i marketing. W Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pracuje od 2003 r., certyfikowany samodzielny księgowy. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS. Od 2017 roku Koordynator Świętokrzyskiego Forum Pomocy Społecznej i Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Doświadczenie na stanowiskach: Animator ŚOWES i Opiekun Inkubatora.

e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Marek Giemza
Doradca biznesowy

(powiaty jędrzejowski i włoszczowski)

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, zarządzanie i marketing, MBA; posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz w realizacji projektów i doradztwie dla PS/PES. Rola w projekcie: całościowe doradztwo biznesowe dla PS/PES w zakresie m.in. analizy potrzeb, wiarygodności finansowej, nawiązywania współpracy, biznes planów, efektywności gospodarczej, itd.

e-mail:

Karolina Jarosz
Animator

(powiaty jędrzejowski i włoszczowski)

Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii; mgr politologii i nauk społecznych; studia podyplomowe z zakresu: informatyki, rachunkowości i przepisów podatkowych, zarządzania ochroną zdrowia, zarządzania zasobami ludzkimi; specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kiedyś urzędnik, od zawsze społecznik. Wykładowca akademicki. Trenerka.  Autorka publikacji nt. ekonomii społecznej, w tym aspektów społecznych. Rola w projekcie: świadczenie usług animacji lokalnej: diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, inicjowanie współpracy i działalności w formie PES, zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy, inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR, włączanie PES w procesy rewitalizacji.

e-mail:

Paweł Czachor
Animator lokalny

(powiaty staszowski, opatowski, sandomierski)

Od 2015 związany z FARR w Starachowicach, animator ,pracownik socjalny, Rzecznik Praw pacjenta Szpitala psychiatrycznego, koordynator projektów społecznych, inspektor ds. kontroli w ROPS, Absolwent  Szkoły Ekonomii Społecznej w Toruniu, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prawo zamówień publicznych, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wieloletnie doświadczenie na stanowisku animatora, członek stowarzyszeń i działań społecznych, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

kontakt; 668 400 191

Jolanta Turalska
Specjalista ds. rozwoju ekonomii społecznej i PES

Ukończone studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Administracji, na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 1996 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków krajowych i UE, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizowała i koordynowała liczne przedsięwzięcia edukacyjne, informacyjne i promocyjne o zasięgu regionalnym, krajowym i  międzynarodowym.

e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Eliza Ronduda
Księgowa SOWES

Od 2000 r pracuje na stanowisku księgowej obsługując firmy na pełnej księgowości, oraz prowadząc zagadnienia kadrowo-płacowe. od 2003 roku związana z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na stanowisku księgowej prowadząc księgowość spółek handlowych: Spółdzielni Socjalnych, Fundacji, Sp. z o.o. Posiada wykształcenie ekonomiczne.

kontakt: 501 208 706

Magdalena Kwiecień
Opiekun inkubatora (Sandomierz)

(powiaty: staszowski, opatowski, sandomierski)

Od 2019r związana z Fundacja Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ukończyła Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach kierunek ekonomia, opiekun inkubatora biura terenowego w Sandomierzu,  asystentka kierownika, młodszy specjalista, Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych oraz UE, oraz realizacji projektów społecznych które rozwijają i aktywizują mieszkańców obszarów wiejskich w regionie, a także w realizacji projektu aktywizującego mieszkańców wsi na rzecz tworzenia grup partnerskich.

kontakt: 601 411 616

Monika Dziedzic
Specjalista ds. Forum ekonomii społecznej

Ukończone studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2017 roku. Posiada  doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Na co dzień zajmuje się organizowaniem koordynowaniem szkoleń dla przedstawicieli samorządu terytorialnego. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych ze środków krajowych i UE.

Helena Jackiewicz
Animator lokalny

(powiaty buski, kazimierski, pińczowski)