ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

logo AKSES Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej wysokiej jakości

Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ośrodek świadczenia wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. Funkcjonujemy w oparciu o Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej MRIPS.

Nasze wsparcie skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej, osób oraz instytucji zainteresowanych działalnością i rozwojem w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności mających siedzibę lub miejsca zamieszkania na obszarze subregion południowego województwa świętokrzyskiego, który tworzą powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski, sandomierski, opatowski, staszowski.

Realizujemy wsparcie w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim, obejmujące następujące obszary:

ANIMACJA

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

– tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,

– zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES, w tym w zakresie realizacji usług społecznych.

– zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji (w tym JST) i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług przy zastosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m. in. w następujących formach:

– spotkań animacyjnych – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub subregionów, regionów,

– diagnozy środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,

– budowania partnerstw rozwojowych – formalne ustalenie zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS,

– dialogu obywatelskiego – w tym konsultacje społeczne obejmujące także sektor biznesu,

– współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym. Współpraca ta może obejmować przede wszystkim: wsparcie w przygotowywaniu diagnozy potencjału i potrzeb PES/ES z danego terenu, w tym w zakresie realizacji usług społecznych.

DORADZTWO OGÓLNE

Pomoc w zakładaniu i rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej między innymi:

  • formalności związane z zakładaniem , rejestracją i prowadzeniem PES i PS
  • konsultacje wniosków o dofinansowania
  • udzielanie informacji nt. pozyskiwania środków na działalność podmiotów

DORADZTWO BIZNESOWE

  • doradztwo dla PES w zakresie ekonomizacji (podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności , podjęcie działalności gospodarczej )
  • doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie rozwoju, w tym pozyskania środków na nowe miejsca pracy
  • pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu koncepcji biznesowych (w tym wsparcie dot. opracowanie biznes planów)
  • wsparcie w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania
  • kompleksowa usługa wsparcia doradczego dla grup inicjatywnych/podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) polegająca w szczególności na: pomocy w diagnozie potrzeb klienta

DORADZTWO REINTEGRACYJNE

–  w szczególności działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego,  podnoszenia kompetencji zawodowych, budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

– księgowe

– prawne

– marketingowe

W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt z Zespołem ŚOWES

REKRUTACJA:

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności beneficjentów::

– podmioty ekonomii społecznej posiadających siedzibę na terenie ośmiu powiatów południowej części województwa świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego –

osoby fizyczne mieszkające na obszarze objętym projektem (pracujące, niepracujące, uczące się) zainteresowane założeniem, prowadzeniem działalności i pracą w sektorze ekonomii społecznej

instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej (tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Powiatowe Urzędy Pracy/Miejskie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego)

osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, czego skutkiem jest brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego – osoby pozostające bez zatrudnienia, posiadające niskie dochody, osoby z niepełnosprawnościami, itp.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa precyzuje REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ

W latach 2019-2023 wsparliśmy utworzenie 122 miejsc pracy. Szczegółowe informacje znajdują się w linku DOTACJE – NABORY

Zasady udzielania dotacji znajdują się w linku DOTACJE – DOKUMENTY

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe).

 
 

 

Realizatorzy projektu:

LIDER

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
tel. 41 344 52 82

Adres strony: www.kielce.caritas.pl

 

 

PARTNERZY

 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Wejście furtką od ulicy Krzywej
nr. domofonu 340

tel. 41 230 23 10

Adres strony: www.fundacja-cel.pl

Świętokrzyskie Centrum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Henryka Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
tel. 41 343 00 38

Adres strony: www.frdl.kielce.pl

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach

Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
tel. 41 274-46-90, fax 41 274-04-09

Adres strony: www.farr.pl