DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.

Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.

Napisy i audiodeskrypcje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

– treści, które nie zostały nabyte przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.

– treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie jest uprawniony.

– multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

– mapy interaktywne i geoportale.

– dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szczepan Bogucki . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 666 640 600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ŚOWES niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ŚOWES może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ŚOWES prowadzi biuro przy ul. Dra Jana Karczewskiego 9, 28-300 Jędrzejów.

Pomieszczenia doradcze i szkoleniowe znajdują się w parterze budynku, dostępne z poziomu terenu.

Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim

ŚOWES zapewnia także dostępność usług dla klientów z niepełnosprawnością poprzez dojazd do klienta.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok głównego wejścia do budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym ani pętli indukcyjnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do biura ŚOWES i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, przestrzegając obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173.).

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją słuchu, w ciągu 3 dni zostanie ona skontaktowana z osobą znającą język migowy wyznaczoną przez ŚOWES, która będzie pośredniczyć i pomoże w załatwieniu sprawy interesanta (osoby niepełnosprawnej) z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

osobiście w siedzibie ŚOWES, ul. Dra Karczewskiego 9, 28-300 Jędrzejów

pocztą elektroniczną na adres:  lub telefonicznie na numer: 666 640 600.

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w siedzibie ŚOWES oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

  • polski język migowy (PJM),
  • system językowo-migowy (SJM),
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu obecności tłumacza pracownik ŚOWES przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

UWAGA! Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aplikacje mobilne.

ŚOWES nie udostępnia aplikacji mobilnych.