ZESPÓŁ ŚOWES

Nasz stały zespół tworzą 22 osoby. Są wśród nas specjaliści ds. ekonomii społecznej, prawa, biznesu, finansów, księgowości, promocji i marketingu, animacji partnerstw lokalnych, administracji, ds. szkoleń. 

Dodatkowo w naszych działaniach wspiera nas około 10 ekspertów z różnych dziedzin, dzięki czemu nasze możliwości stale dopasowujemy do potrzeb naszych odbiorców. Nawiązujemy również kontakty z przedstawicielami JST, biznesu, organizacjami które wspierają nas w naszych działaniach.

Staramy się stale podnosić wiedzę i kompetencje naszego zespołu, aby zapewniać jak najwięcej korzyści dla współpracujących z nami osób, społeczności i przedsiębiorstw.

Ks. Stanisław Słowik

koordynator projektu ŚOWES

Dyrektor Naczelny i założyciel Caritas Diecezji Kieleckiej. Doktor teologii pastoralnej KUL, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez 25 lat stworzył bardzo rozbudowaną strukturę różnych placówek pomocowych Caritas w Diecezji Kieleckiej. Za osiągnięcia na polu pomocy społecznej dwukrotnie otrzymał wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z rąk Prezydenta RP przyjął Brązowy Krzyż Zasługi. Pełni funkcję przedstawiciela organizacji kościelnych (czwarta kadencja od 2004 r.) w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto jest członkiem zespołu ekspertów Stałej Grupy ds. Ekonomii Społecznej powołanej przez Premiera Rządu RP, przedstawicielem organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Krajowy Program Reform (organ doradczy Wicepremiera RP w zakresie realizacji narodowych programów strategicznych). Autor licznych publikacji z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
e-mail: tel. 41 344-67-28

Iwona Stępień

Specjalista ds. Rozliczeń finansowych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku politologia oraz studiów podyplomowych z funduszy europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

e-mail:
tel. 41 344 52 82 w. 230

Monika Struś-Bilska

specjalista ds. sprawozdawczości

Agnieszka Kmiecik

doradca kluczowy

Kamila Piotrowicz

opiekun inkubatora (Busko-Zdrój)

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. Brała udział w powstaniu Świętokrzyskiego Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym, pracuje z różnymi grupami osób wykluczonych społecznie. Brała udział w tworzeniu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w grupie eksperckiej ds. edukacji i zatrudnienia.
e-mail:

tel. 41 341-58-17
kom. 888-176-202

Sylwia Gralec

animator (Staszów)

Ukończone studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2000 roku. Posiada 15-letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków krajowych i UE, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizowała i koordynowała liczne przedsięwzięcia edukacyjne,  informacyjne i promocyjne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Anna Michalska

animator, opiekun inkubatora (Jędrzejów)

Ukończone studia licencjackie na kierunku filologia włoska oraz magisterskie na kierunku administracja. Od 2010 roku czynny członek organizacji pozarządowej działającej w sferze rozwoju kulturowego i naukowego młodzieży z terenów wiejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ekonomii społecznej oraz we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizowała przedsięwzięcia kulturalno - oświatowe i sportowo - rekreacyjne o zasięgu regionalnym.
e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Mariusz Marciniak

doradca biznesowy

Od 2009 r. prowadzi własną działalność gospodarcza, od 2012 prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych, w tym głównie z zakresu doradztwa biznesowego, prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży i marketingu. Członek wielu organizacji pozarządowych, doskonale zorientowany w potrzebach sektora ES.

Joanna Mokwińska

doradca marketingowy / doradca finansowo-księgowy

Trener, szkoleniowiec, doradca w zakresie finansowo-księgowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla organizacji pozarządowych. Doradca z zakresu PR i marketingu. Doradztwo marketingowe świadczy od roku 2013.

Piotr Rogula

doradca prawny

Radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Doradza i szkoli w zakresie kwestii prawnych, głównie organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora samorządowego.

Edyta Brzoza

doradca finansowo-księgowy

Główny księgowy w biurze rachunkowym, posiada 11- letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych oraz w doradztwie finansowo-księgowym dla podmiotów sektora ES.

Katarzyna Kozłowska

kierownik ŚOWES, doradca kluczowy

Od kilku lat związana z organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz od 2014 r z organizacjami zagranicznymi. Pochodzi i mieszka w Kielcach. Ma szerokie doświadczenie w zakresie pracy z osobami wykluczonymi i/lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wolontariuszami, lokalnymi środowiskami w sposób formalny i nieformalny. Pracę swoją zaczynała w realizacji projektów współfinansowanych w obszarze włączania społecznego, równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji oraz w zakresie ochrony środowiska i zamówień.  Jest czynnym członkiem Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestnik działań przygotowujących do tworzenia Świętokrzyskiej sieci współpracy. Od 2012 roku czynny członek Organizacji Pozarządowej oraz członek warsztatowiec w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży.
e-mail: tel. 41 341-58-17
tel. Kom. 784-501-271

Malwina Skrzyniarz-Pióro

koordynator merytoryczny

Dariusz Szczepaniak

doradca kluczowy

Doradca kluczowy w zespołach realizujących projekty współfinansowane m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego nieprzerwanie od 2008 roku, z czego ponad połowę tego okresu w przedsięwzięciach dotyczących obszarów tematycznych włączenia społecznego. Mgr administracji publicznej, studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych. Certyfikat zarządzania projektami Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Dyplomowany doradca biznesowy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego w Warszawie. Posiada kwalifikacje nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uprawnienia inspektora BHP. Misja i pasja - profesjonalizacja liderów oraz ekonomizacja działalności podmiotów III sektora w regionie świętokrzyskim.
e-mail.
Tel. 41 378-70-09
Kom. 784-598-315

Szczepan Bogucki

doradca kluczowy

Specjalizacja: fundacje i stowarzyszenia. Doświadczenie praktyczne: Zarejestrowanie fundacji prowadzącej działalność gospodarczą (Fundacja Europomost - 2012-02-15 - data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - 31.12.2015) - od początku istnienia pełnił w niej funkcję Prezesa Zarządu, jeden z inicjatorów i członków-założycieli Stowarzyszenie Łączymy Umysły; jako Prezes Zarządu Fundacji Europomost jeden z członków założycieli Federacji Edukacyjnej FORUM WIEDZY oraz Centralnej Izby Gospodarczej INNO-TECH. Na podstawie powyższych doświadczeń jest w stanie doradzać w zakładaniu i prowadzeniu PES.
kontakt: tel. 41 230-23-10

Wioleta Nieznalska

opiekun inkubatora (Busko-Zdrój)

Absolwentka studiów o kierunku pedagogicznym, specjalizacja praca socjalna oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy pracownika socjalnego zarówno w GOPS oraz PCPR. Pracowała przy realizacji wielu projektów.
e-mail: tel. 41 378-70-09
kom. 883-316-553

Aneta Panek

animator (Jędrzejów)

Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie i marketing. W Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pracuje od 2003 r., certyfikowany samodzielny księgowy. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym EFS. Od 7 lat stale współpracuje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami. Od 2017 roku Koordynator Świętokrzyskiego Forum Pomocy Społecznej i Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.
e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Marek Giemza

doradca biznesowy / doradca marketingowy

Od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, wsparcie dla organizacji pozarządowych. Doradztwo biznesowe prowadzi od 2013 r. Ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi szkoleniowe, doradcze oraz marketingowe (w tym ogólnopolskie kampanie, doradztwo, materiały reklamowe).

Waldemar Żbik

doradca biznesowy / doradca marketingowy

Od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, wsparcie dla organizacji pozarządowych. Autor licznych publikacji na temat spółdzielczości socjalnej. Posiada bogate doświadczenie w działalności doradczej w sektorze ES. Autor bloga i fan page Spółdzielnia Socjalna w Praktyce.

Łukasz Chlebny

doradca prawny

Radca prawny, wieloletni doradca i szkoleniowiec. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dla organizacji pozarządowych.

Grzegorz Litwiński

doradca prawny

Aplikant adwokacki, ekspert ds. prawnych i windykacji. Doradztwo prawne świadczy dla organizacji pozarządowych od 2011 r.

Ewa Wajdzik

doradca finansowo-księgowy

Właściciel biura rachunkowego, posiada blisko 16-letnie doświadczenie w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych. Wieloletni doradca w zakresie finansowo-księgowym.

Jolanta Turalska

Animator (Busko-Zdrój)

Ukończone studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Administracji, na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od 1996 roku. Posiada 18-letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków krajowych i UE, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. Realizowała i koordynowała liczne przedsięwzięcia edukacyjne,  informacyjne i promocyjne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

e-mail:
tel. kont. (41) 230-00-09

Zamknij Menu