REKRUTACJA

Do udziału w projekcie zapraszamy beneficjentów, którzy rekrutują się spośród następujących GRUP DOCELOWYCH:

 KATEGORIA I

– 120 podmiotów ekonomii społecznej PES/PS, w tym organizacji pozarządowych – ukierunkowanych na profesjonalizację, ekonomizację, urynkowienie swojej działalności statutowej w obszarach eS oraz tworzenie miejsc pracy w istniejących i/lub nowo powstających PS – reprezentowane przez 200 UP (140K/60M) osób fizycznych oddelegowanych, spełniających następujące kryteria:

 • Przynależność do kategorii PES/PS, zdefiniowanej w Słowniku terminologicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 • Posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na terenie powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego, z zastrzeżeniem pkt 4);
 • Formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli (pracowników /członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi przebywającymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi lub zamieszkującymi na terenie powiatów Województwa Świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego.

KATEGORIA II

– 80 UP (56K/24M) reprezentujące pełnoletnie  osoby fizyczne  i/lub podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej, (osoby fizyczne prywatne, reprezentujące 40 grup inicjatywnych zamierzające rozpocząć działalność zarobkową w sektorze eS).

Kryteria kwalifikowalności:

 • W przypadku osób fizycznych prywatnych: przebywanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczenie się, praca lub zamieszkiwanie na terenie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego lub planujące rozpocząć działalność zarobkową w sektorze eS na ww. terenie.
 • W przypadku podmiotów/instytucji: posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na terenie wymienionych powiatów Województwa Świętokrzyskiego lub planujące rozpocząć działalność zarobkową w sektorze eS na ww. terenie. oraz formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli (pracowników/członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi przebywającymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi lub zamieszkującymi na terenie powiatów Województwa Świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego.

KATEGORIA III

– 40 UP (28K/12M)- reprezentujących podmioty z sektora instytucji otoczenia eS (IOES); grupa obejmuje:

 1. a) przedsiębiorców;
 2. b) samorząd lokalny i regionalny oraz podległe mu instytucje, np. pomocy społecznej i rynku pracy;
 3. c) społeczeństwo – inne osoby mogące być inicjatorami tworzenia start-up społecznych (lokalni liderzy);
 4. d) instytucje grantodawcze i instytucje szkoleniowe;
 5. e) media lokalne i regionalne
 • Posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na terenie powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego;
 • Formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli (pracowników /członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi przebywającymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi lub zamieszkującymi na terenie powiatów Województwa Świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego.

KATEGORIA IV

– 40 UP (28K/12M)- reprezentujących minimum 8  środowisk podmiotów/instytucji wspierających, zainteresowanych pogłębieniem posiadanej wiedzy, wypracowaniem programów i planów działań w SeS, sieciowaniem, nawiązaniem lokalnej i regionalnej współpracy partnerskiej na rzecz eS.

 • Przynależność przedstawicieli do podmiotów lub instytucji wchodzących w skład potencjalnego środowiska;
 • Posiadanie siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej zlokalizowanej na terenie powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego – Województwa Świętokrzyskiego;
 • Formalne oddelegowanie do Projektu swoich przedstawicieli (pracowników /członków/działaczy/wolontariuszy/itp.), będących osobami fizycznymi przebywającymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczącymi się, pracującymi lub zamieszkującymi na terenie powiatów Województwa Świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, włoszczowskiego.

KATEGORIA V

– 326 UP (228K i 98M) – osoby zagrożone ubóstwem i wykluczone społecznie z co najmniej jednego z powodów uwzględnionego w art. 7 ustawy z dn.12.III.2004r.:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej2 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. h) osoby niesamodzielne – osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 9. i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności objęte dozorem elektronicznym;
 11. k) osoby korzystające z PO PŻ.

W tej kategorii ponadto uwzględnia się zarówno osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP/MUP oraz bierne zawodowo (wg BAEL).

Zasady rekrutacji i uczestnictwa precyzuje REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ wersja zaktualizowana 29062021