ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ośrodek świadczenia wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej.

Funkcjonujemy w oparciu o Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej MRPIPS 

OFERTA

 1. Integrowanie i sieciowanie podmiotów oraz instytucji wspierających świętokrzyski sektor ekonomii społecznej (ES).
 2. Wspieranie grup inicjatywnych w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej (PES): stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów.
 3. Udzielanie dotacji finansowych wraz ze wsparciem pomostowym na tworzenie miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych (PS).
 4. Rozwijanie potencjału kompetencyjnego i organizacyjnego III sektora.
 5. Animowanie powstawania międzysektorowych partnerstw lokalnych.
 6. Udostępnianie zasobów infrastruktury inkubatorów ekonomii społecznej.
 7. Upowszechnianie stosowania zrównoważonych zamówień publicznych.
 8. Konsulting w zakresie źródeł finansowania przedsięwzięć w obszarze ES.
 9. Promocja produktów i usług wytwarzanych przez firmy społeczne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 do 31.12.2022

ADRESACI WSPARCIA

 1. Podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS).
 2. Osoby, grupy nieformalne, kooperatywy i podmioty zamierzające rozpocząć działalność ekonomiczną w sektorze ekonomii społecznej.
 3. Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej.
 4. Osoby prywatne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

ZAKRES DZIAŁAŃ

 1. Animacja – w formie spotkań instytucji i podmiotów z obszaru eS, wizyt studyjnych, wypracowywania strategii i planów dla partnerstw lokalnych.
 2. Inkubacja –  poprzez korzystanie z bazy i wyposażenia inkubatorów, szkoleń branżowych, doradztwa ogólnego oraz specjalistycznego (informatycznego, finansowo-księgowo-podatkowego, prawnego), pakietów usług  (marketingowo-rozwojowych, prawnych i księgowych).
 3. Usługi biznesowe: w zakresie tworzenia biznesplanów, doradztwa marketingowego, modeli i symulacji oraz opieki mentorów biznesowych.
 4. Zapewnione wsparcie uzupełniające w postaci: wyżywienia, zwrotów kosztów dojazdu, materiałów dydaktycznych i zestawów warsztatowych.

ŚOWES prowadzi usługi w zakresie:

 • doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
 • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
 • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
 • animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich:
 • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej obejmuje swoim wsparciem subregion południowy,
który tworzą powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski, sandomierski, opatowski, staszowski.

Źródło finansowania: projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe).

 

Realizatorzy projektu:

LIDER

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
tel. 41 341 58 17

Adres strony: www.kielce.caritas.pl

 

PARTNERZY

 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

ul. Krakowska 8/10 lok.105 (wejście od ul. Zacisze)
25-029 Kielce
tel. 41 230 23 10

Adres strony: www.fundacja-cel.pl

Świętokrzyskie Centrum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Henryka Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
tel. 41 343 00 38

Adres strony: www.frdl.kielce.pl

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach

Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
tel. 41 274-46-90, fax 41 274-04-09

Adres strony: www.farr.pl