O PROJEKCIE

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tytuł projektu: Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
Numer projektu: RPSW.09.03.01-26-0005/16
Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie: 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia
Poddziałanie: 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ośrodek świadczenia wysokiej jakości usług

OFERTA

 • Integrowanie i sieciowanie podmiotów oraz instytucji wspierających świętokrzyski sektor ekonomii społecznej (eS)
 • Wspieranie grup inicjatywnych w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej (PES): stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów 
 • Udzielanie dotacji finansowych wraz ze wsparciem pomostowym na tworzenie miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych (PS)
 • Rozwijanie potencjału kompetencyjnego i organizacyjnego III sektora
 • Animowanie powstawania międzysektorowych partnerstw lokalnych
 • Udostępnianie zasobów infrastruktury inkubatorów ekonomii społecznej
 • Upowszechnianie stosowania zrównoważonych zamówień publicznych
 • Konsulting w zakresie źródeł finansowania przedsięwzięć w obszarze eS
 • Promocja produktów i usług wytwarzanych przez firmy spełczne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016r. – 31.08.2019r.

ADRESACI WSPARCIA

 • Podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS)
 • Osoby, grupy nieformalne, kooperatywy i podmioty zamierzające rozpocząć działalność ekonomiczną w sektorze ekonomii społecznej
 • Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej
 • Osoby prywatne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • Animacja – w formie spotkań instytucji i podmiotów z obszaru eS, wizyt studyjnych, wypracowywania strategii i planów dla partnerstw lokalnych
 • Inkubacja –  poprzez korzystanie z bazy i wyposażenia inkubatorów, szkoleń branżowych, doradztwa ogólnego oraz specjalistycznego (informatycznego, finansowo-księgowo-podatkowego, prawnego), pakietów usług  (marketingowo-rozwojowych, prawnych i księgowych);
 • Usługi biznesowe: w zakresie tworzenia biznesplanów, doradztwa marketingowego, modeli i symulacji oraz opieki mentorów biznesowych;
 • Zapewnione wsparcie uzupełniające w postaci: wyżywienia, zwrotów kosztów dojazdu, materiałów dydaktycznych i zestawów warsztatowych.

WAŻNE

 • Wsparcie w ramach funkcjonowania ŚOWES udzielane jest bezpłatnie
 • Działalność Ośrodka obejmuje tereny administracyjne powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego – województwa świętokrzyskiego
 • Oferta projektu odpowiada na potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami
 • Projekt realizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy LokalnejŚwiętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracju Lokalnej w ramach Osi priorytetowej IX.. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Podziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej, RPO WŚ 2014-2020.

Zamknij Menu