Szanowni Państwo
Oferujemy Pożyczki dla podmiotów Ekonomii Społecznej, w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej; realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1.  POŻYCZKA NA START
Maksymalna kwota pożyczki do 100.000,00 PLN.
Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 200.000,00 PLN, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.
Maksymalny okres spłaty – 5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Wymagane jest zabezpieczenie pożyczki.

2.  POŻYCZKA NA ROZWÓJ
Maksymalna kwota pożyczki do 500.000,00 PLN.
Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 1.000.000,00 PLN.
Maksymalny okres spłaty – 7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Wymagane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Przeznaczenie wsparcia
> zakup, odtworzenie lub modernizacja środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np. wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki transportu,
nieruchomości, zakup rozwiązań technologicznych lub technicznych,
> bieżące finansowanie, związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności: zakupy towarów i materiałów, finansowanie bieżących kosztów działalności, w tym części wynagrodzeń,
kosztów eksploatacyjnych, administracyjnych, a także kosztów wykonania usług / zakupu towarów w związku z realizacją zleceń na rzecz podmiotów publicznych.

Rekrutacja:

Więcej informacji oraz link do platformy internetowej LINK

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
tel. 41 274 46 90