BIBLIOTEKA

ZESTAW KSIĄŻEK BIBLIOTEKI LCES BUSKO-ZDRÓJ

Zakupionych ze środków projektu „Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej – subregion południowy”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.