W Kazimierzy Wielkiej powstała pierwsza spółdzielnia socjalna

W Kazimierzy Wielkiej powstała pierwsza spółdzielnia socjalna. Została założona przez Gminę Kazimierza Wielka i Rzymskokatolicką Parafię w Gorzkowie. Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie smaki” otrzyma dotację ze środków unijnych w wysokości 110 000 zł. Spółdzielnia została utworzona w ramach działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w najbliższy piątek, 10 listopada.

W województwie świętokrzyskim od roku działają dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej: dla subregionu południowego oraz północnego. Jeden z nich poprowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. OWESy działają w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działalność OWES-u prowadzonego przez Caritas obejmuje powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski.
– Zadaniami ośrodków ekonomii społecznej są kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe. Ich zadaniem jest także udzielanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym klastrów ekonomii społecznej – wyjaśnia Katarzyna Kozłowska, kierownik ŚOWES.

Uroczyste podpisanie umowy na wsparcie finansowe odbyło się w piątek, 10 listopada podczas obchodów 20-lecia otwarcia nowego budynku szkoły w Wielgusie.

SS „Kazimierskie Smaki” to nowo tworzone przedsiębiorstwo społeczne, które będzie prowadzić swoją działalność w formie spółdzielni socjalnej. Członkami założycielami są: Miasto i Gmina Kazimierza Wielka i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Gorzkowie. Dokumenty założycielskie zostały złożone do KRS 09.08.2017 po walnym zebraniu założycielskim. Główny zakres przedmiotowy przedsiębiorstwa społecznego obejmuje utworzenie zakładu gastronomicznego typu żywieniowego (stołówki) z zapleczem kuchennym (produkcyjnym) oraz salą konsumpcyjną. Bazą do nowo rozpoczynającej działalności jest aktualnie nie wykorzystywana przyszkolna stołówka Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Usługi podstawowe zakładu gastronomicznego obejmują usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu potraw i napojów oraz podaniu ich konsumentom bezpośrednio w stołówce sąsiadującej z kuchnią. Konsumentami posiłków będą generalnie uczniowie oraz kadra pracownicza Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Stołówka będzie wydawać posiłki również w ramach zamówień indywidualnych i grupowych pozyskiwanych z pozostałych segmentów klientów np. pracowników firm budowlanych dojeżdżających w umówionych godzinach w porze obiadowej. Druga formą świadczonych usług w utworzonym zakładzie gastronomicznym będzie przygotowywanie i dostarczanie posiłków pojedynczym i zbiorowym klientom zewnętrznym na wynos w formie tzw. cateringu.

W tym przypadku rynek konsumentów obejmuje:

  • podopiecznych przebywających w nowo otworzonym Dziennym Domu „Senior+”,
  • segment klientów – osoby starsze i niezdolne do samodzielnej obsługi zamieszkujące w terenie,
  • pojedynczy klienci lub grupy klientów sezonowych oraz klienci instytucjonalni (umowy z OPS z samorządów ościennych) czy pracownicy firm w ramach pozyskiwanych zleceń na świadczenie usług gastronomicznych,
  • klienci okazjonalni – zabezpieczanie wyżywienia w trakcie imprez plenerowych i festynów (głównie w sezonie letnim).

Oferta zakładu gastronomicznego obejmować będzie następujące usługi żywieniowe:

  • posiłki dwudaniowe (obiady) wydawane w dni nauki szkolnej na stołówce dla uczniów i kadry kierowniczej SP dla łącznie 130 osób,
  • dostawy posiłków w formie cateringu – dwudaniowe obiady dla ok 25 uczestników Dziennego Domu Senior+ w Gorzkowie,
  • posiłki jedno i dwudaniowe obiady wydawane na stołówce dla klientów zewnętrznych,
  • dostawy posiłków w formie cateringu dla firm i instytucji i odbiorców indywidualnych w ilości 15 posiłków dziennie,
  • okazjonalne wydawanie posiłków (zabezpieczanie wyżywienia) podczas organizowanych przez różne podmioty publiczne i prywatne na terenie powiatu kazimierskiego i gmin ościennych imprez plenerowych, festynów, szkoleń itp. w ilości 20 zleceń rocznie.

Uzupełniającym zakresem przedmiotowym spółdzielni w początkowym etapie swojej działalności będzie świadczenie usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych i z tym związanych.

Oferta skierowana będzie głównie do klientów prywatnych. w okresie zimowym pracownicy spółdzielni świadczyć będą usługi odśnieżania posesji prywatnych i należących do podmiotów gospodarczych. jeżeli rynek odpowie pozytywnie i klienci zechcą korzystać z oferty usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych, planowany jest zakup odpowiedniego sprzętu oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników. Celem SS w perspektywie pierwszego roku jest utrzymanie się na rynku prowadzonej w zakresie swojej działalności poprzez: utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie zakładu gastronomicznego wraz z działalnością uzupełniającą.

Nowotworzona Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki” jest już trzecim podmiotem utworzonym w ramach OWES, który otrzyma dotację. Jest pierwszą spółdzielnią socjalną na terenie całego powiatu kazimierskiego. Uprzednio utworzone podmioty to Fundacja „Szmaragdowy Bristol” i Spółdzielnia Socjalna „Maximus” z powiatu włoszczowskiego.

Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy
Close Menu
Facebook